English Home Romanian Home
Electronic Bible Online Pages Multi Language Phone Application One Language d/">Download Ipod / MP4 Player Package Electronic Online Mobile Pages
Electronic Books Online Pages Build Ebook Phone Application Download Ebook Phone Application Download Desktop Application Download Ipod / MP4 Player Package Electronic Online Mobile Pages
Create Bible Application Create E-Books Application
Credits News
About our project   |    Mobile Pages   |   
Electronic Books / Adventist / Romanian / Ellen White / Web / Mărturii pentru comunitate vol.1

Adventist

Romanian

Printable ModePrintable Mode

Mărturii pentru comunitate vol.1, 39


39:1 John Byington: Comitetul

39:2 Raportul prezentat anterior a fost în mod unanim adoptat la întâlnirea bisericii din 21 octombrie, luni seara.

39:3 Uriah Smith, G.W. Amadon: Prezbiteri.

39:4 __________

39:5 "TAIE ŞI SPÂNZURĂ"

39:6 Această expresie este folosită adesea pentru a ilustra faptele şi cuvintele persoanelor care îi mustră pe cei greşiţi sau despre care se presupune că greşesc. Se potriveşte celor care nu au datoria de a-şi condamna fraţii şi, cu toate acestea, ei sunt gata să se angajeze într-o asemenea lucrare într-un mod dur şi necruţător. Nu se potriveşte să se aplice acelora care au o datorie specială de a mustra relele existente în biserică. Aceştia simt asupra lor povara lucrării şi se simt obligaţi, din iubire faţă de sufletele preţioase, să procedeze în această lucrare cu credincioşie.

39:7 Din când în când, în ultimii douăzeci de ani mi-a fost arătat că Domnul l-a calificat pe soţul meu pentru lucrarea de a proceda cu credincioşie cu cei care greşesc, că a pus asupra lui această sarcină şi că, dacă va da greş, va avea parte de neplăcerea lui Dumnezeu. Niciodată nu am privit judecata lui ca fiind infailibilă şi nici cuvintele lui ca fiind inspirate; însă am crezut întotdeauna că pentru această lucrare este mai calificat decât oricare dintre predicatorii noştri, datorită îndelungatei sale experienţe şi pentru că am văzut că a fost în mod special chemat şi

39:8 deprins cu lucrarea; şi, de asemenea, pentru că, în multe cazuri, când anumite persoane s-au ridicat împotriva mustrărilor lui, mi-a fost arătat că avea dreptate în felul în care judeca lucrurile şi în maniera în care adresa mustrările.

39:9 În ultimii douăzeci de ani, cei care au fost mustraţi şi cei care au simpatizat cu ei şi-au îngăduit un spirit acuzator faţă de soţul meu, lucru care l-a epuizat mai mult decât oricare altă povară pe care a purtat-o pe nedrept. Iar când a fost copleşit de poveri, mulţi dintre cei pe care îi mustrase s-au bucurat; şi datorită unor idei greşite despre viziunea mea cu privire la cazul lui, avută la 25 decembrie 1865, s-au simţit mult mângâiaţi la gândul că Domnul l-a mustrat în acel timp pentru că "a tăiat şi a spânzurat". Totul este o greşeală. Eu nu am văzut asemenea lucruri. Pentru ca fraţii mei să poată şti ce mi-a fost arătat cu privire la cazul soţului meu, redau următoarele, pe care le-am scris şi i le-am înmânat a doua zi după ce am avut viziunea:

39:10 Mi-a fost arătat în viziune, la 25 decembrie 1865, cazul slujitorului lui Dumnezeu, soţul meu, fratele James White. Mi s-a arătat că Dumnezeu a acceptat spiritul de umilinţă şi întristare a inimii cu care sufletul lui a venit înaintea Sa şi mărturisirile lui cu privire la lipsa lui de consacrare faţă de Dumnezeu şi pocăinţa lui în privinţa greşelilor pe care le-a făcut şi care i-au cauzat atâta durere şi descurajare sufletească în timpul bolii sale prelungite.

39:11 Mi-a fost arătat că cea mai mare greşeală a lui din trecut a fost un spirit neiertător faţă de acei fraţi care au adus prejudicii influenţei lui în cauza lui Dumnezeu şi au adus asupra lui o extremă suferinţă sufletească prin felul în care s-au purtat. El nu a fost la fel de milos şi îndurător aşa cum a fost Tatăl nostru ceresc faţă de copiii Săi care greşesc, păcătuiesc şi se pocăiesc. Când cei care i-au produs cea mai mare suferinţă şi-au recunoscut greşelile pe deplin şi din toată inima, el a putut să-i ierte, i-a iertat şi i-a privit ca fraţi. Însă, deşi răul a fost vindecat în ochii lui Dumnezeu, el uneori, în mintea lui, cerceta acea rană şi, gândindu-se la trecut, a făcut ca aceasta să coacă şi să-l facă nefericit. Faptul că el a suferit atât de mult în

39:12 trecut lucruri pe care nu ar fi trebuit să le sufere l-au făcut să-şi îngăduie un spirit de murmurare împotriva fraţilor săi şi împotriva lui Dumnezeu. Astfel, el trăia încă în trecut şi retrăia încercări pe care ar fi trebuit să le dea uitării, în loc să-şi amărască viaţa cu amintiri inutile. El nu a realizat niciodată mila şi iubirea care trebuie dovedite faţă de cei care au fost atât de nefericiţi şi au căzut sub ispita lui Satana. Aceştia erau cei care sufereau cu adevărat, cei care pierdeau cu adevărat, şi nu el, atâta timp cât era statornic şi avea spiritul lui Hristos. Când aceste suflete au început să-şi vadă greşelile, ele au avut de dus o luptă grea pentru a se îndrepta spre lumină, prin mărturisiri umile. Ei aveau de luptat cu Satana şi aveau de învins spiritul lor plin de mândrie, având nevoie de ajutor din partea celor care erau în lumină, pentru a-i scoate din starea de orbire şi descurajare, ca să poată avea din nou speranţă şi să capete putere pentru a-l zdrobi pe Satana sub picioarele lor.

39:13 Am văzut că soţul meu a fost prea exigent faţă de cei care greşiseră şi îl jigniseră. El şi-a îngăduit simţăminte de nemulţumire care nu puteau fi de nici un folos faţă de cei greşiţi şi care nu făceau altceva decât să-l chinuiască sufleteşte, făcând astfel ca pacea lui Dumnezeu să nu poată sălăşlui în inima lui şi care, dacă ar fi avut-o, l-ar fi condus să-I aducă mulţumiri în toate lucrurile. Domnul a îngăduit ca mintea lui să ajungă în această stare de descurajare cu privire la propriile lui greşeli şi să ajungă aproape în starea de disperare pentru iertare, nu pentru că păcatele lui erau atât de mari, ci pentru ca el să poată cunoaşte din experienţă cât de dureros şi chinuitor este să fii lipsit de iertarea lui Dumnezeu şi pentru ca să poată înţelege Scriptura care spune: "Dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre" (Mat. 6,15). Am văzut că, dacă Dumnezeu ar fi fost tot aşa de exigent cum suntem noi şi ar proceda cu noi aşa cum procedăm noi unii cu alţii, noi toţi am fi aruncaţi într-o stare de disperare deznădăjduită.

39:14 Mi-a fost arătat că Dumnezeu a îngăduit ca acest necaz să vină asupra noastră pentru a ne învăţa multe lucruri, pe care altfel nu le-am fi

39:15 învăţat într-un timp atât de scurt. A fost voia Lui ca să mergem la __; căci altfel experienţa noastră nu ar fi fost deplină fără aceasta. El a dorit ca noi să vedem şi să înţelegem mai pe deplin că este imposibil pentru cei care ascultă de adevăr şi păzesc poruncile Lui să-şi trăiască în viaţa lor convingerile cu privire la datorie şi, în acelaşi timp, să se asocieze cu conducătorii la __, în ce priveşte slujirea lui Dumnezeu, principiile lor nu se pot uni, aşa cum nu se poate amesteca uleiul cu apa. Doar aceia care au cele mai curate principii şi sunt foarte stăpâni pe ceea ce cred, care gândesc şi acţionează potrivit cu ceea ce cred ei înşişi, având temerea de Domnul în faţa ochilor lor şi încrezându-se în El, mai pot rămâne în siguranţă o perioadă de timp la __. Cei care nu sunt astfel calificaţi, nu ar trebui să fie sfătuiţi să meargă la acea instituţie pentru că minţile lor vor fi tulburate de cuvintele şlefuite ale conducătorilor acesteia şi otrăvite de sofistăria lor, care îşi are originea în Satana.

39:16 Influenţa şi învăţăturile lor cu privire la slujirea lui Dumnezeu şi viaţa religioasă sunt în opoziţie directă cu învăţăturile Mântuitorului nostru şi ale ucenicilor Săi. Prin cuvânt şi faptă, coborau tot mai mult standardul privind evlavia şi spun că ei nu trebuie să se întristeze pentru păcatele lor sau să se despartă de lume pentru a fi ucenici ai lui Hristos, ci susţin că se pot amesteca cu lumea, luând parte la plăcerile ei. Aceşti conducători nu îşi încurajează adepţii să imite viaţa lui Hristos în rugăciune, cumpătare şi dependenţă de Dumnezeu. Persoanele conştiente şi care au o fermă încredere în Dumnezeu nu pot avea beneficii nici pe jumătate la __ ca aceia care pot avea încredere în principiile religioase ale conducătorilor acelei instituţii. Cei menţionaţi înainte trebuie să stea bine pe picioarele lor împotriva multora din învăţăturile acestora, în ceea ce priveşte principiile religioase, examinând în detaliu fiecare lucru pe care îl aud, ca să nu fie înşelaţi de Satana, care astfel ar profita de ei.

39:17 Am văzut că, în ce priveşte boala şi tratamentul acesteia, __ este cel mai bun institut de sănătate din Statele Unite. Cu toate acestea, conducătorii lui sunt şi ei tot oameni şi judecata lor nu este întotdeauna

39:18 corectă. Medicul şef de acolo vrea să-şi facă pacienţii să creadă că judecata lui este perfectă, întocmai ca judecata lui Dumnezeu. Totuşi, adesea, el greşeşte. El se înalţă pe sine ca fiind Dumnezeu şi nu îşi dă seama că trebuie să se bizuie pe Domnul. Cei care nu au încredere în Dumnezeu şi care nu pot vedea frumuseţea în viaţa sfântă a creştinului care îşi duce crucea pot avea mai multe foloase la __ decât în orice altă instituţie de sănătate din Statele Unite. Marele secret al succesului acestui loc constă în stăpânirea pe care conducătorii acestuia o au asupra pacienţilor lor.

39:19 Am văzut că eu şi soţul meu nu am putut avea atâta folos în acel loc aşa cum au avut alţii cu alte experienţe şi altă credinţă. Îngerul a spus: "Dumnezeu nu a rânduit ca mintea slujitorului Său, pe care El l-a ales pentru un scop special, să fie luată în stăpânire de vreun alt om, pentru că acesta este dreptul Lui exclusiv". Îngerii lui Dumnezeu ne-au purtat de grijă cât am fost la__. Ei se aflau împrejurul nostru, susţinându-ne ceas de ceas. Însă a sosit timpul când n-am mai avut nici un folos şi nici n-am mai putut fi de folos, şi atunci norul de lumină, care rămăsese împreună cu noi acolo, s-a dus mai departe şi am putut găsi odihnă doar plecând şi mergând la fraţii noştri din Rochester, acolo unde s-a oprit norul de lumină.

39:20 Am văzut că Dumnezeu a dorit ca noi să mergem la __ din mai multe motive. Starea în care ne aflam, rugăciunile stăruitoare pe care le înălţam, încrederea noastră vădită în Dumnezeu, optimismul nostru, nădejdea şi credinţa pe care ne-a dat-o în suferinţa noastră, toate au avut influenţă şi au constituit o mărturie pentru toţi în privinţa faptului că creştinul are o sursă de tărie şi fericire faţă de care iubitorii de plăceri sunt străini. Dumnezeu ne-a dat un loc în inimile tuturor celor cu influenţă de la __, iar în viitor, când pacienţii care sunt acolo se vor întoarce în căminele lor, ei vor vedea lucrarea noastră, iar când vom fi luaţi cu asalt, vor exista cel puţin câţiva care ne vor lua apărarea. Iarăşi, ducându-ne la __, Domnul a dorit ca noi să avem parte de o experienţă pe care nu am fi putut-o dobândi

39:21 la Battle Creek, înconjuraţi de fraţi şi surori care simpatizează cu noi. Trebuie să ne despărţim de ei, ca să nu ne bizuim pe ei în loc să ne sprijinim pe Domnul şi să ne încredem doar în El. Fiind despărţiţi aproape cu totul de poporul lui Dumnezeu, noi am fost lipsiţi de orice ajutor pământesc şi am fost călăuziţi astfel, încât să privim doar spre Domnul. În acest mod, am dobândit o experienţă pe care n-am fi avut-o dacă nu ne-am fi dus la __.

39:22 Când curajul şi nădejdea soţului meu au început să se clatine, noi n-am mai fi putut fi de nici un folos nimănui acolo şi n-am mai fi beneficiat de aceeaşi experienţă de până atunci. A fost voia lui Dumnezeu ca soţul meu, lipsit de putere, să nu mai rămână acolo, ci, în această stare de slăbiciune,să meargă între fraţii lui, care să-l ajute să treacă prin necaz. Când am fost despărţiţi de poporul lui Dumnezeu, am avut ocazia să reflectăm, să trecem în revistă cu grijă trecutul nostru, văzându-ne greşelile, umilindu-ne înaintea lui Dumnezeu şi căutându-I faţa prin mărturisire, umilinţă şi rugăciune stăruitoare, arzătoare. Pe când eram prinşi în activitate, purtând poverile altora, fiind apăsaţi de multe griji, a fost imposibil să ne găsim timp să reflectăm şi să ne revedem cu grijă trecutul şi să învăţăm lecţiile pe care Dumnezeu a considerat că este necesar să le învăţăm. Mi-a fost arătat atunci că nu s-ar fi adus slavă Numelui lui Dumnezeu dacă El ar fi răspuns rugăciunilor poporului Său şi l-ar fi însănătoşit pe soţul meu, ca răspuns la rugăciunile lor, în timp ce ne aflam la __. Ar fi fost ca şi când puterea Lui s-ar fi unit cu puterea întunericului. Dacă ar fi găsit de cuviinţă să-l reînsănătoşească pe soţul meu, medicii de acolo ar fi primit slava care ar fi trebuit să fie dată lui Dumnezeu.

39:23 Îngerul a spus: "Dumnezeu va fi Cel care va fi glorificat prin însănătoşirea slujitorului Său. Dumnezeu a auzit rugăciunile slujitorilor Săi. Braţele Lui îl înconjoară pe slujitorul Lui în suferinţă. Cazul său este în atenţia lui Dumnezeu şi el trebuie, deşi este întristat, să-şi risipească temerile, neliniştea, îndoielile şi necredinţa şi să se încreadă cu calm în marele şi totuşi îndurătorul Dumnezeu, care are milă, îl iubeşte şi îi poartă de grijă.

39:24 Va avea confruntări cu vrăjmaşul, însă va fi întotdeauna mângâiat de gândul că unul mai puternic decât vrăjmaşul îi poartă de grijă şi că nu trebuie să se teamă. Să se bizuie, prin credinţă, pe dovezile pe care i le-a dat Dumnezeu şi va dobândi biruinţa prin Dumnezeu.

39:25 Mi-a fost arătat că Dumnezeu ne oferă o experienţă care avea să ne fie de cea mai mare valoare în viitor în legătură cu lucrarea sa. Trăim într-un timp solemn, în mijlocul scenelor de încheiere a istoriei acestui pământ, şi poporul lui Dumnezeu nu este treaz. El trebuie să se trezească şi să facă progrese mai mari în refacerea obiceiurilor lor de vieţuire în mâncare, îmbrăcăminte, muncă şi odihnă. În toate aceste lucruri, ei trebuie să aducă slavă lui Dumnezeu şi să fie pregătiţi pentru lupta cu marele nostru vrăjmaş, bucurându-se de preţioasele biruinţe pe care Dumnezeu le-a pus deoparte pentru cei care exercită cumpătare în toate lucrurile, în timp ce duc lupta pentru o cunună nepieritoare.

39:26 Am văzut că Dumnezeu l-a pregătit pe soţul meu pentru solemna şi sacra lucrare de reformă, pe care El a rânduit-o pentru poporul Său. Este important ca pastorii să dea instrucţiuni cu privire la o viaţă cumpătată. Ei trebuie să arate legătura pe care o au mâncarea, munca, odihna şi îmbrăcămintea în vederea susţinerii sănătăţii. Toţi cei care cred adevărul pentru aceste zile de pe urmă au ceva de făcut în această privinţă. Aceasta îi priveşte pe ei şi Dumnezeu le cere să se trezească şi să dovedească interes pentru această reformă. El nu va fi mulţumit cu ceea ce fac ei, dacă privesc această problemă cu indiferenţă.

39:27 Maltratarea stomacului prin îngăduirea poftei constituie sursa evidentă a celor mai multe necazuri ale bisericii. Cei care mănâncă şi muncesc necumpătat şi iraţional vorbesc şi acţionează fără raţiune. Un om necumpătat nu poate fi un om răbdător. Nu este nevoie să bei băuturi alcoolice ca să fii necumpătat. Păcatul de a mânca necumpătat, de a mânca prea des, prea mult şi hrană nesănătoasă, distruge activitatea sănătoasă a organelor digestive, afectează creierul şi perverteşte judecata, împiedicându-ne să gândim şi să acţionăm raţional, cu calm şi sănătos.

39:28 Şi aceasta este o sursă pentru multe necazuri în biserică. Astfel, pentru ca poporul lui Dumnezeu să fie într-o stare în care El să-i accepte, în care să-L poată proslăvi prin trupurile şi spiritul lor, care sunt ale Lui, ei trebuie să-şi dea toată silinţa să-şi înfrâneze poftele şi să dovedească cumpătare în toate lucrurile. Atunci, ei vor putea înţelege adevărul în toată frumuseţea şi claritatea lui, trăindu-l în viaţa lor, printr-o vieţuire judicioasă, înţeleaptă şi dreaptă, să nu dea vrăjmaşilor credinţei noastre nici o ocazie de a batjocori cauza adevărului. Dumnezeu cere tuturor celor care cred adevărul să facă eforturi speciale, stăruitoare, pentru a fi în cea mai bună stare de sănătate corporală, pentru că avem în faţa noastră o lucrare solemnă şi importantă. Pentru această lucrare, avem nevoie de sănătatea trupului şi a minţii; aceasta este tot atât de esenţială pentru o experienţă religioasă sănătoasă, pentru înaintarea în viaţa creştină şi progresul pe calea sfinţirii, cum este mâna sau piciorul pentru corpul omenesc. Dumnezeu cere poporului Său să se curăţească de orice întinăciune a cărnii şi a duhului, desăvârşindu-şi sfinţirea în temere de Domnul. Toţi cei care sunt nepăsători şi se sustrag de la această lucrare, aşteptând ca Domnul să facă pentru ei ceea ce El cere ca ei să facă pentru ei înşişi, vor fi găsiţi necorespunzători când cei umili de pe pământ, care au trecut judecata lui Dumnezeu, sunt ascunşi în ziua mâniei Domnului.

39:29 Mi-a fost arătat că, dacă poporul lui Dumnezeu nu depune eforturi, ci aşteaptă ca reînviorarea să vină asupra lor pentru a le fi îndepărtate şi corectate păcatele; dacă ei depind de aceasta pentru a se curăţi de întinăciunea cărnii şi a duhului, şi aceasta va fi cea care îi va pregăti să se angajeze în marea strigare a celui de-al treilea înger, ei vor fi găsiţi ca fiind necorespunzători. Reînviorarea sau puterea lui Dumnezeu vine doar asupra acelora care s-au pregătit pentru aceasta, făcând lucrarea pe care Dumnezeu le-a poruncit să o facă, şi anume să se curăţească de orice întinăciune a cărnii şi a duhului, desăvârşindu-şi sfinţirea în temere de Dumnezeu.

39:30 Mi-a fost arătat că, în anumite privinţe, cazul soţului meu este asemănător cu cei care aşteaptă reînviorarea. Dacă el va

39:31 aştepta puterea lui Dumnezeu să vină asupra trupului său, să simtă că a fost făcut sănătos înainte de a face eforturi potrivit cu credinţa pe care o are, spunând: "Când Domnul mă va vindeca, atunci voi crede şi voi face aceasta sau aceea", s-ar putea să continue să aştepte şi să nu vadă nici o schimbare, căci făgăduinţa lui Dumnezeu se împlineşte doar faţă de aceia care cred şi lucrează potrivit cu credinţa lor. Am văzut că el trebuie să se încreadă în Cuvântul lui Dumnezeu, că el trebuie să apeleze la făgăduinţele lui Dumnezeu, şi acestea nu vor da greş niciodată, niciodată. El trebuie să umble prin credinţă, bizuindu-se pe dovezile pe care le avem că lui Dumnezeu I-a făcut plăcere să dea şi să lucreze cât de mult a fost posibil, până într-acolo încât s-a făcut om. Îngerul a spus: "Dumnezeu îl va susţine. Credinţa lui trebuie făcută desăvârşită prin fapte, căci credinţa fără fapte este moartă. Trebuie să fie susţinută prin fapte. O credinţă vie se dovedeşte întotdeauna prin fapte".

39:32 Am văzut că soţul meu avea să fie înclinat să se dea înapoi şi să nu facă eforturi pe măsura credinţei lui. Teama şi neliniştea cu privire la starea lui l-au făcut să fie timid. El priveşte la ceea ce se vede, la simţămintele neplăcute pe care le dă corpul. Îngerul a spus: "Sentimentul nu este credinţă. Credinţa înseamnă să-L crezi în mod simplu pe Dumnezeu, pe cuvânt". Am văzut că soţul meu trebuie să se împotrivească bolii în Numele şi puterea lui Dumnezeu şi că, prin puterea voinţei, trebuie să se ridice mai presus de simţămintele sale slabe. El trebuie să-şi revendice libertatea, în Numele şi tăria Dumnezeului lui Israel. El trebuie să înceteze cât de mult cu putinţă să se gândească la el însuşi şi să vorbească despre el însuşi. Astfel va fi optimist şi vesel.

39:33 Am văzut, la 25 decembrie 1865, aşa cum am văzut de multe ori înainte, că fratele F. a greşit adesea şi a făcut mult rău printr-un procedeu aspru, insensibil, faţă de cei despre care el presupune că sunt greşiţi. Am văzut adesea că el are în vedere noi câmpuri şi că, atunci când aduce oameni la adevărul prezent, lasă lucrarea de formare a acestora pe seama altora, căci felul lui de a trata cu oamenii, izvorât dintr-un spirit aspru, din lipsa de răbdare şi judecată, l-au descalificat pentru această

39:34 lucrare. Voi da aici mărturia pe care am avut-o pentru fratele F., scrisă în data de 26 decembrie 1865, pentru a arăta ceea ce am văzut cu privire la cazul său; pentru că această mărturie are în mare parte o aplicaţie generală şi pentru că el nu a răspuns în nici un fel, cu excepţia faptului că a afirmat către alţii că Domnul l-a pedepsit în acest fel pe soţul meu pentru că "a tăiat şi a spânzurat". Un alt scop pentru care aduc mărturia ce urmează este ca fraţii noştri să poată înţelege mai pe deplin că lucrarea fratelui F. este în câmpuri noi şi că ei nu pot aşeza ispite în calea lui pentru a-şi lăsa lucrarea, îndemnându-l să lucreze aici sau dincolo printre comunităţi sau să se stabilească aici sau dincolo.

39:35 Primejdia încrederii în sine

39:36 Frate F., la data de 25 decembrie 1865, mi-a fost arătat că în Maine a fost începută o lucrare bună. Mi-a fost arătat în special un câmp de lucru unde a fost strâns un grup, ca rod al eforturilor fratelui Andrews şi ale tale, unde v-aţi arătat interesul şi dragostea pentru adevăr, ridicând o casă de închinare. Există încă o mare lucrare de făcut pentru această grupă. Un număr destul de mare de oameni au fost convertiţi la teoria adevărului; unii s-au decis în urma greutăţii dovezilor; ei văd frumuseţe în desfăşurarea lanţului adevărului, toate verigile acestuia unindu-se într-un întreg armonios, desăvârşit; ei iubesc principiile adevărului, însă nu realizează încă influenţa lui sfinţitoare. Aceste suflete sunt expuse la pericolele timpului din urmă. Satana şi-a pregătit înşelăciunile şi capcanele pentru cei lipsiţi de experienţă. El lucrează prin agenţii lui, chiar prin pastori, care dispreţuiesc adevărul şi calcă în picioare Legea lui Dumnezeu, învăţându-i pe cei care îi ascultă să facă la fel.

39:37 Aceştia care au primit adevărul nepopular pot fi în siguranţă numai dacă îşi pun încrederea în Dumnezeu şi sunt sfinţiţi prin adevărul de partea căruia mărturisesc că sunt. Ei au făcut un pas important şi acum au nevoie de o experienţă religioasă care să-i şi facă să devină

39:38 fii şi fiice ai Dumnezeului Celui Prea Înalt şi moştenitori ai bunurilor veşnice, cumpăraţi pentru El de către scumpul Său Fiu. Cei care au fost uneltele prin care li s-a prezentat adevărul prezent nu trebuie să-şi înceteze lucrarea în această perioadă importantă, ci să persevereze în eforturile lor, până când aceste suflete se ataşează turmei lui Hristos. Trebuie să fie învăţaţi în suficientă măsură, astfel ca ei să dobândească - înţelegând bine - dovada că adevărul înseamnă pentru ei mântuire.

39:39 Am văzut că Dumnezeu ar face o lucrare şi mai mare în Maine, dacă toţi cei care lucrează pentru cauză în acel loc s-ar consacra Lui şi nu s-ar încrede în propria lor putere, ci în Puternicul lui Israel. Mi-a fost arătat că fratele Andrews şi cu tine aţi lucrat din greu şi nu aţi avut parte de odihna necesară pentru a vă păstra sănătatea. Ar trebui să lucraţi cu grijă şi să respectaţi timpul pentru odihnă. Făcând astfel, vă veţi păstra tăria fizică şi mintală, iar lucrul vostru va fi mult mai eficient. Frate F., tu eşti un bărbat nervos şi acţionezi mai mult din impuls. Depresia mintală îţi influenţează foarte mult lucrul. Uneori, tu simţi lipsa libertăţii şi gândeşti că aceasta se datorează faptului că semenii sunt în întuneric şi păcat sau vina e în altă parte, cu greu putând spune unde; iar tu dai vina pe un anume loc şi pe o anume persoană, care ar fi susceptibilă că face mult rău. Dacă ai păstra tăcere când eşti în această stare agitată, nervoasă, şi te-ai odihni, aşteptând calm ca Dumnezeu să intervină, şi te-ai întreba dacă nu cumva răul nu se află chiar la tine însuţi, tu ţi-ai cruţa propriul suflet de a fi rănit şi, de asemenea, şi cauza lui Dumnezeu de a fi batjocorită.

39:40 Am văzut că fratele F. a fost în primejdia de a se înălţa, întrucât este în stare în cuvântările sale să mişte sentimentele adunării. Adesea, din acest motiv el se consideră cel mai eficient predicator. Uneori, aici el se amăgeşte singur. Deşi poate că este predicatorul cel mai acceptabil, totuşi el poate da greş în a îndeplini cel mai mare bine. Predicatorul, care poate atinge sentimentele în cel mai mare

39:41 grad, nu are prin aceasta dovada că el este şi cel mai folositor.

39:42 Când este umil şi se încrede în Dumnezeu, fratele F. poate face mult bine. Îngerii vin în ajutorul lui şi el este binecuvântat cu clarviziune şi libertate. Însă, după un timp, după o biruinţă deosebită, el este prea adesea ridicat în slăvi şi socotit că este cineva, când, de fapt, el este doar un instrument în mâna lui Dumnezeu. După asemenea perioade, îngerii lui Dumnezeu îl lasă în propria lui putere, şi atunci, deşi el a fost cel care a greşit, prea adesea se întâmplă să-i acuze pe fraţii săi şi pe oameni pentru întunericul şi slăbiciunea pe care le-a simţit. În timp ce se află în această stare nenorocită, el condamnă adesea pe unul sau pe altul şi, chiar dacă lucrarea lui nu a fost nici pe jumătate făcută, el simte că trebuie să se mute şi să lucreze în altă parte.

39:43 Am văzut că fratele F. a fost în primejdia de a fi pornit la luptă în propria lui putere, şi în lupta aceasta, puterea nu se va dovedi a fi altceva decât slăbiciune. Când şi-a pus încrederea în Dumnezeu, adeseori a avut succes în luptele cu împotrivitorii credinţei noastre. Însă el s-a îmbătat adesea cu biruinţa pe care Dumnezeu a dat-o adevărului împotriva rătăcirii şi şi-a asumat el însuşi slava pentru aceste confruntări. Eul a fost înălţat în ochii săi.

39:44 Mi-a fost arătat că, în ultimele două discuţii, el nu a avut un spirit potrivit. Înainte de prima, el a fost ridicat în slăvi de linguşelile oamenilor care nu iubesc adevărul. În timp ce asculta şi era întrucâtva implicat într-o discuţie între doi care nu erau în credinţă, el s-a semeţit şi s-a socotit în stare să intre singur în luptă. Şi, fiind atât de încrezător în sine, el a fost, chiar prin acest lucru, lipsit de putere. Dumnezeu a fost întristat de faptul că fratele F. a desconsiderat sfatul fratelui Andrews. Spiritul lui atotştiutor a făcut din această discuţie un eşec aproape total. Dacă nu există câştig decisiv în aceste confruntări, atunci există întotdeauna o pierdere. Ei nu trebuie

39:45 să se avânte necugetat, ci fiecare mişcare trebuie făcută cu precauţie, cu cea mai mare înţelepciune, căci este în joc mai mult decât este într-o bătălie a naţiunii. Satana şi oştirile lui sunt toţi în mişcare în aceste lupte între adevăr şi minciună, iar dacă susţinătorii adevărului nu merg la luptă înarmaţi cu puterea lui Dumnezeu, atunci Satana va reuşi să-i învingă de fiecare dată.

39:46 În cea de-a doua confruntare, mult, foarte mult a fost în joc. Însă şi de data aceasta fratele F. a dat greş. El nu s-a angajat în această confruntare simţindu-şi slăbiciunea şi cu umilinţă şi simplitate să se bizuie pe puterea lui Dumnezeu. Iarăşi s-a simţit puternic prin el însuşi. Succesele lui din trecut l-au făcut să se înalţe. El socotea că victoriile pe care le-a obţinut se datorau, în mare măsură, iscusinţei lui de a folosi argumente puternice găsite în Cuvântul lui Dumnezeu.

39:47 Mi-a fost arătat că susţinătorii adevărului nu ar trebui să caute discuţii contradictorii. Dar, ori de câte ori este necesar - pentru înaintarea cauzei adevărului şi pentru slava lui Dumnezeu - să existe o întâlnire cu un împotrivitor, la acea confruntare trebuie mers cu foarte multă grijă şi umilinţă. Cei care se duc acolo trebuie, cu o profundă cercetare a inimii, mărturisire a păcatelor şi rugăciune stăruitoare, uneori chiar cu post, să-L implore pe Dumnezeu să-i ajute în mod special şi să dea preţiosului Său adevăr mântuitor o biruinţă glorioasă, pentru ca păcatul să poată apărea în adevărata lui urâţenie, iar susţinătorii lui să fie cu totul încurcaţi. Cei care luptă pentru adevăr contra împotrivitorilor acestuia ar trebui să-şi dea seama că nu se întâlnesc doar cu oameni, ci că luptă cu Satana şi cu îngerii lui, care sunt hotărâţi ca păcatul şi întunericul să rămână în câmp, iar adevărul să fie acoperit de rătăcire. Deoarece rătăcirea se potriveşte mai bine cu inima firească, se socoteşte adesea că aceasta este clară. Oamenii comozi iubesc neadevărul şi întunericul şi nu doresc să fie reformaţi de adevăr. Lor nu le place să vină la lumină, pentru ca faptele lor să nu fie mustrate.

39:48 Dacă cei care stau de partea adevărului se încred în puterea argumentului, bizuindu-se doar în mică măsură pe Dumnezeu, şi în această stare se întâlnesc cu împotrivitorii lor, nu se va câştiga nimic de partea

39:49 adevărului, ci va fi o pierdere hotărâtă. Dacă nu se obţine o victorie evidentă de partea adevărului, lucrurile vor fi într-o stare mai rea decât înainte de confruntare. Cei care poate că înainte au avut anumite convingeri cu privire la adevăr se lasă pe tânjală şi se decid de partea rătăcirii, pentru că în starea lor tulburată ei nu pot percepe faptul că adevărul a avut superioritate. Aceste ultime două confruntări au făcut doar puţin pentru înaintarea cauzei lui Dumnezeu şi ar fi fost mai bine dacă nu ar fi avut loc. Fratele F. nu s-a angajat în aceasta cu un spirit de umilinţă şi o bizuire totală pe Dumnezeu. Acest fapt i-a fost insuflat de vrăjmaşul şi a avut un spirit de încredere în sine, nedevenind un slujitor umil al lui Hristos. El a avut asupra lui propria lui armură, şi nu armura lui Dumnezeu.

39:50 Frate F., Dumnezeu ţi-a oferit un lucrător cu o profundă experienţă, cel mai capabil din câmp. El este unul care cunoaşte din experienţă proprie vicleniile lui Satana şi unul care a trecut prin cel mai mare chin sufletesc. Providenţa atot înţeleaptă a lui Dumnezeu a îngăduit ca el să simtă fierbinţeala cuptorului curăţitor şi a învăţat, prin aceasta, că orice adăpost în care s-ar refugia în afară de Dumnezeu nu este decât un eşec şi că orice reazem pe care s-ar sprijini nu s-ar dovedi decât o trestie ruptă. Trebuia să-ţi dai seama că fratele Andrews avea tot atât interes pentru acea întâlnire ca şi tine şi ar fi trebuit să-i asculţi sfatul într-un spirit de umilinţă şi să tragi foloase de pe urma îndemnurilor lui. Însă Satana avea drept scop aici să înfrângă planul lui Dumnezeu şi el s-a grăbit să pună stăpânire pe mintea ta şi astfel să zădărnicească lucrarea lui Dumnezeu. Te-ai pripit la luptă în propria ta putere şi îngerii te-au lăsat să o duci singur. Însă Dumnezeu, din îndurare pentru cauza Lui, nu a îngăduit ca vrăjmaşii adevărului să obţină o victorie totală, şi ca răspuns la rugăciunile stăruitoare, zdrobitoare, ale slujitorului Său, îngerii au sărit în ajutor. În loc de un eşec total, a fost o victorie parţială, pentru ca vrăjmaşii adevărului să nu triumfe asupra credincioşilor. Însă nu s-a câştigat nimic prin acel efort, când ar fi putut să fie un triumf glorios

39:51 al adevărului asupra rătăcirii. Alături de tine stăteau doi dintre cei mai capabili apărători ai adevărului; trei bărbaţi cu puterea adevărului să stea împotriva unui bărbat care căuta să acopere adevărul cu rătăcire. Cu ajutorul lui Dumnezeu aţi fi putut fi o oştire, dacă ai fi pornit la luptă aşa cum se cuvenea. Încrederea în tine însuţi a făcut ca aceasta să fie un eşec aproape total.

39:52 Niciodată nu trebuie să te avânţi într-o discuţie în care este atât de mult în joc, bazându-te doar pe iscusinţa ta de a mânui argumente puternice. Dacă nu poate fi evitată, du-te la confruntare, însă cu deplină încredere în Dumnezeu şi într-un spirit umil, în spiritul lui Isus, care ţi-a cerut să înveţi de la El, care este blând şi smerit cu inima. Şi atunci, pentru a aduce slavă lui Dumnezeu şi a dovedi că ai caracterul lui Hristos, niciodată să nu-ţi asumi un avantaj nelegitim asupra împotrivitorului tău. Lasă la o parte sarcasmul şi jocul cu replicile. Nu uita că eşti în luptă atât cu Satana şi îngerii lui, cât şi cu omul. Cel care l-a înfrânt pe Satana în ceruri, care l-a învins pe vrăjmaşul decăzut şi l-a aruncat din cer şi care a murit pentru a-l răscumpăra pe omul decăzut de sub puterea sa, când S-a aflat la mormântul lui Moise, luptându-se pentru trupul acestuia, nu a îndrăznit să aducă împotriva lui Satana nici o acuzaţie, ci a spus: "Domnul să te mustre".

39:53 În ultimele două discuţii ale tale, ai dispreţuit sfatul şi nu l-ai ascultat pe slujitorul lui Dumnezeu, care era devotat cu tot sufletul lucrării Sale. Dumnezeu, în providenţa Sa, ţi-a oferit un sfătuitor ale cărui talente şi influenţă l-au făcut vrednic de respectul şi încrederea ta şi în nici un fel demnitatea nu ţi-ar fi fost afectată dacă te-ai fi lăsat călăuzit de judecata lui experimentată. Îngerii lui Dumnezeu au consemnat încrederea ta în tine însuţi şi cu durere s-au întors de la tine. El nu a putut să-Şi desfăşoare puterea de partea ta, pentru că tu atunci ţi-ai fi asumat slava, iar eforturile tale viitoare ar fi fost de mică valoare. Am văzut, frate F., că în lucrul tău nu trebuie să te bizui pe propria ta judecată, care te-a făcut de atâtea ori să te abaţi de pe cale. Tu ar trebui să ţii cont de judecata celor cu experienţă. Nu te baza

39:54 pe propria ta persoană şi nu fi atât de plin de încredere de sine, încât să nu ceri sfat şi povaţă de la fraţii tăi lucrători cu experienţă.

39:55 Soţia ta nu ţi-a fost de nici un ajutor, ci mai degrabă o piedică. Dacă ar fi acceptat şi acordat atenţie mărturiilor date ei cu mai bine de doi ani în urmă, acum ţi-ar fi fost un ajutor puternic în ale Evangheliei. Însă ea nu a primit acea mărturie şi nu a ţinut cont de ea. Dacă ar fi făcut astfel, calea ei ar fi fost cu totul diferită. Ea nu s-a consacrat lui Dumnezeu. Îi place comoditatea, evită să poarte poveri şi nu dovedeşte stăpânire de sine. Ea îşi îngăduie să fie leneşă, iar exemplul ei nu este vrednic de imitat, ci este o ocară pentru cauza lui Dumnezeu. Uneori, ea exercită o puternică influenţă asupra ta, în special dacă îi este dor de casă şi dacă este nemulţumită. Şi în problemele legate de biserică, are influenţă asupra ta. Ea îşi formează propria părere despre cutare frate sau cutare soră şi îşi exprimă antipatia sau ataşamentul puternic, în timp ce, foarte adesea, cei care au fost după inima ei au constituit o sursă de mari necazuri pentru biserică. Lipsa ei de consacrare o conduce să se ataşeze foarte tare de cei care au mare încredere în ea şi o iubesc, în timp ce sufletele preţioase pe care le iubeşte Dumnezeu sunt trecute cu vederea cu răceală, pentru că acestea nu rostesc cuvinte de apreciere faţă de ea sau fratele F. Şi cu toate acestea, dragostea acestor suflete este autentică şi trebuie preţuită mai mult decât a acelora care fac asemenea declaraţii cu privire la voi. Părerile soţiei au o mare influenţă asupra minţii tale. Adesea tu iei drept bună părerea ei, gândeşti aşa cum gândeşte ea şi acţionezi în consecinţă în problemele legate de biserică.

39:56 Tu trebuie să exemplifici viaţa lui Hristos, căci o răspundere solemnă zace asupra ta. Soţia ta este răspunzătoare înaintea lui Dumnezeu pentru ceea ce face. Dacă îţi este o piedică, va da socoteală în faţa lui Dumnezeu pentru acest lucru. Uneori, ea se trezeşte şi se umileşte înaintea lui Dumnezeu şi este de un real folos, însă curând decade în aceeaşi stare de inactivitate, evitând responsabilităţile şi sustrăgându-se

39:57 atât de la lucrul cu mintea, cât şi de la cel fizic. Ea ar fi mult mai sănătoasă dacă ar fi mai activă, dacă s-ar angaja cu mai mult optimism şi mai cu inimă în lucrul fizic şi cel intelectual. Ei nu îi lipseşte iscusinţa, ci dispoziţia de a lucra; ea nu este stăruitoare în a-şi cultiva dorinţa pentru activitate. Dumnezeu nu poate face nimic pentru ea, în starea ei prezentă. Ea trebuie să facă ceva pentru a se trezi şi a consacra lui Dumnezeu puterile ei fizice şi mintale. Dumnezeu cere acest lucru din partea ei şi, în ziua lui Dumnezeu, ea se va dovedi a fi un rob netrebnic dacă nu se schimbă cu totul şi dacă nu trăieşte lumina pe care o are. Până când această transformare nu se petrece, ea nu va putea fi alături de soţul ei în lucrul lui.

39:58 Dumnezeu îl va binecuvânta şi îl va susţine pe fratele F., dacă el va acţiona cu umilinţă, bizuindu-se pe judecata fraţilor săi lucrători cu experienţă.

39:59 Nu vă înşelaţi

39:60 Este lucrarea lui Satana aceea de a-i înşela pe copiii lui Dumnezeu şi de a-i abate de la calea cea dreaptă. El nu va lăsa nici un mijloc neîncercat; îi va ataca în acel punct în care sunt cel mai puţin veghetori; iată de ce este important să întărim fiecare punct. Biserica din Battle Creek nu a vrut să se întoarcă împotriva noastră, ei sunt o biserică bună, care trăieşte; însă este mult în joc la Battle Creek şi Satana este în stare să-şi aducă toată artileria împotriva lor, dacă astfel ar putea împiedica lucrarea. Noi simţim profund cu această biserică, în starea lor umilă din prezent, şi spunem: Fie ca spiritul de triumf să nu se ivească în nici o inimă. Dumnezeu va vindeca toate greşelile acestor oameni scumpi şi va face din ei o apărare puternică de partea adevărului, dacă vor umbla în umilinţă, vor veghea şi îşi vor păzi fiecare punct împotriva atacurilor lui Satana. Aceşti oameni sunt ţinuţi continuu sub focul vrăjmaşului. Nici o altă biserică nu i-ar face faţă atât de bine, de aceea priviţi cu îndurare

39:61 la fraţii voştri din Battle Creek şi rugaţi-vă ca Dumnezeu să-i ajute să păzească fortăreaţa.

39:62 Când soţul meu a fost inactiv, iar eu am fost reţinută acasă datorită lui, Satana a fost mulţumit şi nimeni nu a mai fost îndemnat de el să ne producă asemenea necazuri cum au fost cele menţionate în paginile anterioare. Însă, când am pornit din nou, la 19 decembrie 1866, el a văzut că există perspectiva ca noi să facem ceva pentru cauza lui Hristos şi să-i prejudiciem cauza şi că este momentul să înşele turma lui Dumnezeu. De aceea, el s-a simţit chemat să facă ceva spre a ne împiedica. Şi pe nici o altă cale nu putea face mai eficient acest lucru decât să-i facă pe vechii noştri prieteni din Battle Creek să nu ne mai simpatizeze şi să arunce poveri asupra noastră. El a profitat de orice împrejurare favorabilă şi a condus lucrurile ca şi când ar fi acţionat puterea aburului.

39:63 Însă mulţumim lui Dumnezeu că nu ne-a oprit şi nici nu ne-a zdrobit cu totul. Mulţumim lui Dumnezeu pentru că încă trăim şi că El S-a întors pentru a binecuvânta cu îndurare poporul Său care a greşit, dar care acum s-a pocăit şi îşi recunoaşte greşelile. Fraţilor, să-i iubim mai mult şi să ne rugăm mai mult pentru ei, acum, când Dumnezeu le arată marea Sa iubire.

39:64 MĂRTURIE 14

39:65 Publicarea mărturiilor personale

39:66 În Mărturia nr. 13am redat pe scurt eforturile şi necazurile noastre din perioada 19 decembrie 1866 - 21 octombrie 1867. În aceste pagini, voi relata experienţa mai puţin dureroasă din ultimele cinci luni.

39:67 În această perioadă am scris multe mărturii adresate unor persoane. Şi mai am încă de scris, dacă voi avea timp şi putere, pentru multe persoane pe care le-am întâlnit în câmpul nostru de lucru, în ultimele cinci luni; însă, care este exact datoria mea în legătură cu aceste mărturii personale a constituit mult timp o chestiune care m-a neliniştit puţin. Cu câteva excepţii, eu le-am trimis celor cărora le erau adresate şi am lăsat ca acele persoane să dispună de ele aşa cum doresc. Rezultatele au fost diferite:

39:68 1. Unii au primit cu mulţumire mărturiile şi au răspuns într-un spirit bun, trăgând foloase de pe urma lor. Aceştia au vrut ca fraţii lor să vadă mărturiile şi şi-au mărturisit liber şi în întregime greşelile făcute.

39:69 2. Alţii au recunoscut că mărturiile cu privire la ei sunt adevărate, însă, după ce le-au citit, le-au pus deoparte ca să rămână în tăcere, în timp ce au făcut puţine schimbări în viaţa lor. Aceste mărturii aveau legătură, mai mult sau mai puţin, cu bisericile de care aparţineau aceste persoane şi ar fi putut avea foloase

39:70 de pe urma lor. Însă acest lucru s-a pierdut pentru că mărturiile acestea au fost tăinuite.

39:71 3. Iar alţii s-au răzvrătit împotriva mărturiilor. Unii dintre aceştia au răspuns cu un spirit de căutare de greşeli. Unii au arătat resentimente, mânie şi furie şi, drept răsplată pentru truda şi chinul meu de a scrie aceste mărturii, s-au întors împotriva noastră pentru a ne jigni cât au putut de mult, iar alţii m-au ţinut ore în şir în discuţii personale şi au turnat în urechile şi inima mea îndurerată plângerile şi murmurările, îndreptăţirile lor de sine, plângându-şi singuri de milă, trecând cu vederea propriile lor greşeli şi păcate. Influenţa acestor lucruri asupra mea a fost teribilă şi uneori m-a adus până în pragul disperării. Comportamentul acestor persoane neconsacrate, nemulţumitoare, m-a costat mai multă suferinţă şi mi-a slăbit curajul şi sănătatea de zece ori mai mult decât efortul de a scrie aceste mărturii.

39:72 Eu am îndurat toate acestea şi, în general, fraţii şi surorile mele nu au ştiut nimic în legătură cu ele. Ei nici măcar nu au avut idee cât efort de acest fel a trebuit să depun şi nici câte poveri şi suferinţe nedrepte au fost aruncate asupra mea. Am făcut unele comunicări personale în dreptul câtorva dintre mărturiile mele şi, în unele cazuri, oamenii au fost ofensaţi pentru că eu nu am publicat şi aceste comunicări. Câte au fost este greu de ştiut şi ar fi nepotrivit, pentru că unele dintre acestea se referă la păcate pe care nu este nevoie şi nu trebuie să le facem cunoscut în mod public.

39:73 Însă, în final, am hotărât ca multe dintre aceste mărturii personale să fie publicate, deoarece toate conţin, într-o măsură mai mare sau mai mică, mustrări şi sfaturi valabile pentru sute şi mii care se află în aceeaşi situaţie. Aceştia trebuie să aibă lumina despre care Dumnezeu a găsit de cuviinţă că se potriveşte în cazul lor. Este o greşeală să-i lipsim de acestea, trimiţând o astfel de mărturie unei singure persoane

39:74 sau într-un singur loc, unde aceasta este ţinută ca o candelă sub baniţă. Convingerile mele cu privire la datoria mea în acest punct au fost mult întărite de următorul vis:

39:75 Un crâng cu pomi mereu verzi se afla în faţa mea. Mai mulţi, printre care şi eu, lucram printre ei. Mi s-a cerut să cercetez îndeaproape pomii, să văd dacă pot înflori. Am observat că unii erau aplecaţi şi deformaţi de vânt şi aveau nevoie de ţăruşi pentru sprijin. Am îndepărtat cu grijă murdăria de pe pomii aceia plăpânzi, pe moarte, ca să văd de ce sunt în această stare. Am descoperit viermi la rădăcinile unora dintre ei. Alţii nu fuseseră udaţi cum trebuie şi mureau din cauza secetei. Rădăcinile altora erau împleticite, şi aceasta era dăunător pentru ei. Lucrarea mea era să explic lucrătorilor diferitele motive pentru care acestor pomi nu le mergea bine. Aceasta era necesar pentru că şi pomii de pe alte terenuri puteau fi afectaţi ca şi aceştia şi cauza pentru care nu înfloreau şi felul cum ar trebui să fie cultivaţi şi trataţi trebuie să fie făcute cunoscut.

39:76 În această mărturie, eu vorbesc deschis despre cazul sorei Hannah More, nu din dorinţa de a întrista biserica din Battle Creek, ci dintr-un simţământ al datoriei. Eu iubesc această biserică, în ciuda greşelilor ei. Nu cunosc nici o altă comunitate care să meargă atât de bine în privinţa faptelor de binefacere şi a datoriei generale. Prezint acum înfricoşătoarele fapte legate de acest caz, pentru ca oamenii de pretutindeni să se trezească şi să simtă care le este datoria. Nici unul din douăzeci care au o atitudine bună ca adventişti nu trăieşte principiile sacrificiului de sine din Cuvântul lui Dumnezeu. Însă nu trebuie ca duşmanii lor, care sunt lipsiţi de cele dintâi principii ale învăţăturii lui Hristos, să tragă foloase de pe urma faptului că ei au fost dojeniţi. Aceasta este dovada că ei sunt copii ai lui Dumnezeu. Cei care nu sunt pedepsiţi, spune apostolul, sunt copii nelegitimi, şi nu fii. Iar aceşti copii nelegitimi nu trebuie să triumfe asupra fiilor şi fiicelor de drept ai Celui Atotputernic.

39:77 __________

Printable Mode

Seek to any passage:


Book:
Chapter:
Paragraph:

Search the text:


Search in:
Terms:
Case insensitive:


Special note for ANDROID SmartPhones
I recommend to download PhoneMe emulator for Android from here. Especially I recommend phoneME Advanced - Foundation Profile + MIDP High Resolution b168 rev20547 from here, or from here.

Then you have to build your application, to transfer the .jar and .jad files on your mobile phone and run using this nice emulator.

1. Install a Zip Utility from Android Market.

2. Install a File Manager from Android Market.

3. Download and install PhoneMe, as mentioned above.

4. Build your application by using Download Multilingual Service or Dynamic Download (zip).

5. Copy the zip file into your Android Phone and unzip the content in a folder, and then write down the path to the unzipped files and the name of the .jad file.

6. Launch PhoneMe from your smartphone.

7. Inside PhoneMe, write to the main window the path and the name to the .jad file, above mentioned. Will look something like: file:///mnt/sd/download/BiblePhone.jad and then press enter.

8. The application will be installed, and next a hyperlink will be available below the above mentioned textbox. On this way you can install as many of MIDP application you like on your Android Phone.


How to install the application in Java Mobile enabled phones

It is possible now to have the Holy Scriptures on your mobile phone and to read it wherever you are due to the Mobile Information Device Profile (MIDP) technology in 1.0 and 2.0 versions, developed for Java applications.

A good advice is to try in the beginning the MIDP 1.0 / 128 Kbytes version, and progressively to advance to MIDP 2.0 and larger volumes (512 Kbytes or more).

The application is available for MIDP 2.0, MIDP 1.0. You have only to select one table on the field MIDP2.0 or MIDP1.0, according to the desired Bible version. Then, you shall make a click on the JAR (Java Archive) file in order to obtain the software to be installed on your mobile phone.

I recommend you to start with STARTER(MIDP1.0old) edition, then to continue with INTERMEDIATE(MIDP1.0), and in the end, if the mobile phone supports this thing, to try to install the ADVANCED (MIDP2.0) edition. Also, start with 128 kbytes volumes, continue with 512 kbytes, and at the end try the version in one file.

There are cases where the mobile phone requires so called JAD (Java Descriptor) files. These JAD files has to be uploaded, on this case, together with the desired JAR files(s).

There are different methods to download the applications in your mobile phone as follows:
1. Directly from Internet by using a WAP or GPRS connection
2. By using the infrared port of the mobile phone
3. By wireless Bluetooth access to the mobile phone
4. By cable link between PC ad mobile phone
5. If none from the above cases are valid

Next, we shall examine each case in order to have a successfully installation of the software.


1. Directly from Internet by using a WAP or GPRS connection
 

If your have Internet access on your mobile phone (e.g. WAP or GPRS), it is enough to access https://biblephone.intercer.net/wap/  from the browser of the mobile phone, and to access the desired Bible version, and then to make an option about MIDP1.0 or MIDP2.0, and finally to select the desired module (e.g. one or more). After the last selection, the desired version will be downloaded on your mobile phone.

Many phones have only this option for installing JAVA appplications.

2. By using the infrared port of the mobile phone

Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones.

If you don't have access to Internet directly from your mobile phone, then you shall have to pass to this step requiring to have infrared ports on your mobile phone and on the computer.
a. On this case, you will download the application by using the computer from the Internet (i.e. JAR files).
b. Once the application is downloaded (preferable on the desktop) you will have to activate the infrared port on the mobile phone and align it with the infrared port of the computer (preferable laptop).

c. Then a window will appear asking what file you want to send to the mobile phone. Next, you will select the downloaded JAR file, and after OK, the mobile phone will ask you if you want to load that file. You say YES and the application will be downloaded on your mobile phone.
d. Probably, you will be asked by the mobile phone where you want to save it (e.g. on the games or applications directories). After you made this selection, the file will be ready to be loaded for run.
The displaying preference can be set inside the application in order to have larger fonts, full screen display etc.

3. By wireless Bluetooth access to the mobile phone

Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones.
This situation is similar with the infrared case. You have only to activate Bluetooth access on your mobile phone (check if exists) and on the computer (check if exists).

4. By cable link between PC ad mobile phone
Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones.
On this case the steps are as follows:

a. On this case, you will download the application by using the computer from the Internet (i.e. JAR files).
b. Once the application is downloaded (preferable on the desktop) you will have to set up the wired connection between the mobile phone and the computer. Next, you will start the synchronization / data transfer application and download the JAR file in your mobile phone. Surely, you will have to consult the CD of your mobile phone.
c. By this application you shall transfer into your mobile phone the JAR file in the games or applications directories. Next, you will have to select for run the JAR desired file.

5. If none from the above cases are valid
On this unhappy case, I recommend you to find a friend with a laptop having infrared / Bluetooth capabilities, or to buy a data link cable, or to change your current model of mobile phone.
Unfortunately, some models of mobile phones require only WAP/GPRS in order to download and run Java applications.


Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones. Therefore check the documentation of them and also the page for specific models.

Why so many versions? Simple, because not all the mobile phones support the Bible in one file with MIDP 2.0 (the most advanced for the time being).

Multilingual Online Ebooks

It is possible now to have the inspirational ebooks on your browser and to read it allowing you to make comparisons between different translations or versions for a specific language. This occasion is unique, and you have only to browse to the desired author and book.


Select another version:Source: Text from read this link, compiled by biblephone2008@gmail.com

free counters

Locations of visitors to this page


If you have any questions, remarks, suggestions, please contact me here. May God bless you in studying the Holy Scriptures.Sitemap: Please select the BiblePhone modules in your language: