English Home Romanian Home
Electronic Bible Online Pages Multi Language Phone Application One Language d/">Download Ipod / MP4 Player Package Electronic Online Mobile Pages
Electronic Books Online Pages Build Ebook Phone Application Download Ebook Phone Application Download Desktop Application Download Ipod / MP4 Player Package Electronic Online Mobile Pages
Create Bible Application Create E-Books Application
Credits News
About our project   |    Mobile Pages   |   
Electronic Books / Adventist / Romanian / Ellen White / Web / Mărturii pentru comunitate vol.1

Adventist

Romanian

Printable ModePrintable Mode

Mărturii pentru comunitate vol.1, 30


30:1 Extreme în îmbrăcăminte - 2

30:2 Succesul cauzei noastre nu depinde de

30:3 numărul mare de pastori, ci este de cea mai mare importanţă ca aceia care fac lucrarea lui Dumnezeu să fie bărbaţi care să simtă cu adevărat povara şi sfinţenia lucrării la care El i-a chemat. Câţiva oameni credincioşi, gata de sacrificiu, mici în ochii lor, pot face mult mai mult bine decât un număr mare de oameni necalificaţi pentru lucrare, încrezători în ei înşişi şi care se laudă cu talentele lor. O parte dintre aceştia, care mai degrabă ar face nişte treburi acasă, fac necesar ca aproape tot timpul pastorii credincioşi să meargă pe urma lor, pentru a îndrepta influenţa stricăcioasă a acestora. Utilitatea viitoare a pastorilor tineri depinde mult de felul cum abordează ei lucrarea. Fraţi care au cauza lui Dumnezeu pe inimă sunt atât de nerăbdători să vadă adevărul înaintând, încât sunt în primejdia de a face prea mult pentru pastorii care nu au fost încercaţi, ajutându-i în mod liber cu mijloace şi dându-le cale liberă. Cei care intră în ogorul Evangheliei trebuie să-şi dobândească ei înşişi o anumită reputaţie, chiar dacă acest lucru se va realiza prin încercări şi lipsuri. Ei trebuie să dea dovadă mai întâi de destoinicie în lucrare.

30:4 Fraţii cu experienţă trebuie să poarte de grijă; şi, în loc să aştepte ca aceşti predicatori tineri să îi ajute şi să îi conducă, ei trebuie să simtă asupra lor răspunderea de a purta de grijă acestor predicatori tineri, de a-i instrui, sfătui şi conduce, de a dovedi o grijă părintească faţă de ei. Predicatorii tineri trebuie să fie ordonaţi, să aibă un scop precis şi mintea la lucru, astfel încât să nu mănânce pâinea nimănui pe degeaba. Ei nu trebuie să meargă din loc în loc, prezentând unele puncte ale credinţei noastre care să stârnească prejudecăţi, şi apoi să plece înainte ca dovezile în favoarea adevărului prezent să nu fie nici pe jumătate prezentate. Bărbaţii tineri care consideră că au o datorie în privinţa lucrării nu trebuie să-şi asume răspunderea de a predica adevărul până când nu au folosit ei înşişi privilegiul de a fi fost sub influenţa unui predicator mai cu experienţă, ordonat în lucrul lui;

30:5 ci trebuie să înveţe de la el, aşa cum învaţă un elev de la învăţătorul lui. Ei nu trebuie să umble încoace şi încolo, fără o anumită ţintă sau fără a avea anumite planuri pe care să le aducă la îndeplinire în lucrarea lor.

30:6 Unii care au doar puţină experienţă şi sunt cel mai puţin calificaţi pentru a propovădui adevărul sunt cei din urmă în a cere sfat şi povaţă de la fraţii lor mai cu experienţă. Ei se consideră pastori şi se aşează la acelaşi nivel cu cei care au avut o experienţă îndelungată şi încercată şi nu sunt mulţumiţi până ce nu ajung să conducă, gândind că, dacă sunt pastori, ei ştiu tot ce trebuie să ştie. Aceşti predicatori duc lipsă de adevărata cunoaştere de sine. Ei nu sunt modeşti, aşa cum s-ar cuveni, şi au totodată o părere prea înaltă cu privire la capacităţile lor. Pastorii cu experienţă, care îşi dau seama de sfinţenia lucrării şi simt greutatea ei asupra lor, sunt grijulii cu ei înşişi. Ei consideră că este un privilegiu să se sfătuiască cu fraţii lor şi nu se supără dacă li se fac recomandări cu privire la planurile lor de lucru sau la modul în care vorbesc.

30:7 Acei pastori care provin din diferite denominaţiuni şi au îmbrăţişat întreita solie îngerească doresc adesea ca ei să-i înveţe pe alţii, în loc ca ei să înveţe de la alţii. Mulţi au foarte multe lucruri de dezvăţat înainte de a putea învăţa pe deplin principiile adevărului prezent. Pastorii vor face mult rău cauzei lui Dumnezeu înrolându-se în lucrarea pentru alţii, atâta timp cât mai există o lucrare atât de mare de făcut pentru ei înşişi, pentru a putea fi în stare să facă ceea ce trebuie pentru cei necredincioşi. Dacă ei sunt necalificaţi pentru lucrare, va fi necesară lucrarea a doi sau trei pastori credincioşi, care să meargă pe urma lor pentru a îndrepta relele produse de ei. Până la urmă, va fi mai de folos pentru cauza lui Dumnezeu să-i întreţină pe unii ca aceştia ca să stea acasă şi să nu facă rău lucrării din câmp.

30:8 Unii cred despre predicatori că sunt în mod special inspiraţi, singurele mijloace prin care ar putea vorbi Domnul. Dacă cei în vârstă sau cu o experienţă mai îndelungată văd anumite slăbiciuni la un pastor şi îi sugerează anumite îmbunătăţiri în deprinderile pe care le are, în tonul

30:9 vocii sau în gesturi, uneori acesta se simte jignit şi gândeşte că Dumnezeu l-a chemat aşa cum este el, că puterea este a lui Dumnezeu, şi nu a lui însuşi, şi că Dumnezeu trebuie să facă lucrarea pentru el, că el nu predică după înţelepciunea omenească şi aşa mai departe. Este o greşeală să crezi că un om nu poate predica până nu ajunge la un anumit grad de exaltare. Bărbaţi care sunt astfel dependenţi de sentimente s-ar putea să fie de folos la rugăciune, atunc îcând ceea ce simt şi redau este autentic; însă ei nu vor fi niciodată lucrători buni, purtători de poveri. Când lucrarea merge greu şi când totul pare descurajator, cel care este sentimental şi depinde de simţăminte nu este pregătit să-şi aducă vreo contribuţie în purtarea de poveri. Cât de important este, în vremuri de descurajare şi întuneric, să avem bărbaţi care judecă cu calm, care nu depind de circumstanţe, care se încred în Dumnezeu şi care lucrează mai departe, chiar dacă este întuneric, aşa cum lucrează pe lumină. Bărbaţii care Îi slujesc lui Dumnezeu din principiu, deşi pot fi încercaţi în credinţa lor, vor fi văzuţi bizuindu-se cu totul numai pe braţul lui Iehova, care nu dă greş niciodată.

30:10 Predicatorii tineri şi bărbaţii care au fost odată pastori, care au fost neciopliţi, grosolani în privinţa manierelor lor, dovedind prin vorbirea lor că nu sunt cu totul decenţi şi curaţi, nu sunt potriviţi pentru a se angaja în această lucrare până nu dovedesc că în ei a avut loc o reformă totală. Un cuvânt rostit în mod neînţelept poate face mai mult rău decât tot binele pe care l-au făcut în adunările pe care le-au ţinut. Ei părăsesc standardul adevărului care trebuie înălţat, coborându-l până în ţărână în faţa comunităţii. În general, convertiţii lor nu se ridică mai presus de standardul ridicat pentru ei de către pastori. Oamenii care stau între cei vii şi cei morţi trebuie să fie destoinici. Pastorul trebuie să vegheze în fiecare clipă. El lucrează pentru înălţarea altora, aducându-i pe platforma adevărului. El să arate cel dintâi celor din jurul lui că adevărul a lucrat ceva pentru el. Trebuie să fie conştient de răul şi grosolănia acestor expresii vulgare şi ar trebui să lase la o parte şi să dispreţuiască

30:11 orice lucru de acest fel. Dacă nu face acest lucru, convertiţii lui îl vor lua pe el ca model. Iar când pastorii credincioşi merg pe urma lui pentru a-i corecta greşelile şi a lucra cu cei convertiţi, aceştia se vor scuza, dând vina pe pastor. Dacă le condamni felul lor de a fi, ei se vor întoarce spre tine şi te vor întreba: De ce încurajaţi şi susţineţi oameni ca să meargă să predice altora, celor păcătoşi, când ei înşişi sunt nişte păcătoşi?

30:12 Lucrarea în care suntem noi angajaţi este o lucrare solemnă şi plină de răspundere. Cei care slujesc prin cuvânt şi învăţătură trebuie să fie ei înşişi modele de fapte bune. Ei trebuie să fie exemple de sfinţenie, curăţie şi ordine. Înfăţişarea slujitorului lui Dumnezeu, atât la amvon, cât şi în afara acestuia, trebuie să fie aceea a unui predicator viu. El poate realiza mult mai mult prin exemplul său de evlavie decât doar predicând de la amvon, dar având o influenţă în afara acestuia ce nu este vrednică de imitat. Aceia care lucrează pentru această cauză duc lumii cel mai înalt adevăr care a fost vreodată încredinţat muritorilor.

30:13 Bărbaţii aleşi de Dumnezeu pentru lucrarea Sa vor face dovada înaltei lor chemări şi vor considera că este cea mai mare datorie a lor de a creşte şi a se dezvolta până când vor deveni lucrători destoinici. Iar atunci când doresc stăruitor să-şi cultive talantul încredinţat lor de Dumnezeu, ei vor fi ajutaţi în mod judicios. Însă încurajările care li se dau nu trebuie să fie linguşitoare, căci Satana însuşi face destul în această privinţă. Bărbaţii care gândesc că au datoria de a predica nu trebuie încurajaţi în a se lăsa de îndată, pe ei şi familiile lor, în seama fraţilor ca să-i susţină. Ei nu sunt demni de acest lucru până când nu arată roade bune ale lucrării lor. Există acum primejdia de a face rău predicatorilor tineri şi acelora care au puţină experienţă, prin linguşire şi prin a-i scuti de poverile vieţii. Când nu predică, ei trebuie să facă tot ce le stă în putinţă pentru a se întreţine. Aceasta este cea mai bună cale de a testa natura chemării lor la predicare. Dacă doresc să

30:14 predice doar ca să fie întreţinuţi ca pastori, iar biserica merge bine, ei vor părăsi curând lucrarea de predicare şi se vor îndrepta spre o afacere mai profitabilă. Pavel, predicatorul cel mai elocvent, convertit în mod miraculos pentru Dumnezeu spre a face o lucrare specială, nu s-a scutit de muncă. El spune: "Până în clipa aceasta suferim de foame şi de sete, suntem goi, chinuiţi, umblăm din loc în loc, ne ostenim şi lucrăm cu mâinile noastre; când suntem ocărâţi, binecuvântăm; când suntem prigoniţi, răbdăm"(1 Corinteni 4,11.12). "N-am mâncat de pomană pâinea nimănui; ci, lucrând şi ostenindu-ne am muncit zi şi noapte, ca să nu fim povară nimănui dintre voi."(2 Tesaloniceni 3,8)

30:15 Mi-a fost arătat că mulţi nu apreciază aşa cum ar trebui talentele care sunt printre ei. Unii fraţi nu înţeleg ce fel de dar, în vederea predicării, ar fi mai eficient pentru înaintarea cauzei adevărului, gândindu-se doar la satisfacerea prezentă a sentimentelor lor. Fără a reflecta, ei preferă un vorbitor care manifestă un zel considerabil în predicarea lui, folosindu-se de anecdote pentru a face pe plac urechii şi a anima mintea pentru un moment, însă fără să lase o impresie care să dureze. În acelaşi timp, ei apreciază mai puţin pe predicatorul care a studiat şi s-a rugat ca să poată prezenta înaintea poporului dovezi prin care să susţină poziţia noastră într-o manieră calmă şi într-o desfăşurare bine închegată. Lucrarea acestuia nu este apreciată şi adesea el este tratat cu indiferenţă.

30:16 Un om poate predica într-o manieră plină de duh pentru a gâdila urechea, însă fără a transmite nici o idee nouă sau ceva de folos minţii. Impresiile primite printr-o asemenea predicare nu durează mai mult decât se aude vocea vorbitorului. Când se caută roadele unui astfel de lucru, foarte puţine se pot găsi. Aceste daruri fireşti nu sunt atât de folositoare pentru înaintarea adevărului ca acel dar ce poate fi încercat în locuri grele, dificile. În lucrarea de propovăduire a adevărului este necesar ca poziţia noastră să fie susţinută bine cu

30:17 dovezi din Scriptură. Afirmaţiile îl pot aduce la tăcere pe cel necredincios, însă nu îl vor convinge. Credincioşii nu sunt singurii pentru care sunt trimişi lucrătorii în câmp. Mântuirea sufletelor constituie marele obiectiv.

30:18 Unii fraţi au greşit în această privinţă. Ei au considerat că fratele C. a fost omul potrivit pentru a lucra în Vermont şi că el putea realiza mai mult decât oricare alt pastor din acel stat. Unii ca aceştia nu văd lucrurile dintr-un punct de vedere corect. Fratele C. poate vorbi în aşa fel, încât să trezească interesul unei adunări, însă, dacă aceasta ar fi tot ce este necesar pentru a fi un predicator cu succes, atunci ar fi mulţi fraţi şi multe surori potriviţi. Însă acesta nu este un lucrător profund; nu te poţi baza pe el. El nu e de nici o nădejde când biserica trece prin încercări. El nu are experienţă, judecată şi discernământ pentru a fi de vreun folos bisericii, când trece prin necazuri. Nu a fost un bărbat destoinic, meticulos în lucrurile vremelnice şi, deşi nu are decât o familie mică, a avut nevoie de susţinere mai mult sau mai puţin. Aceeaşi lipsă se dovedeşte în lucrurile spirituale ca şi în cele vremelnice. Dacă s-ar fi procedat de la început corect cu el în privinţa predicării, acum ar fi putut fi de ceva folos cauzei. Fraţii lui i-au făcut rău, ajutându-l prea mult şi lăsând asupra lui doar câteva dintre poverile vieţii, până când el a ajuns să creadă că lucrarea pe care o face el este de cea mai mare însemnătate. Ar fi vrut ca fraţii lui să-l ajute într-atât, încât să-l scutească complet de griji. El nu a muncit suficient pentru a-şi menţine muşchii în formă, spre binele sănătăţii sale.

30:19 El nu este capabil să zidească biserici. Când simte că vine asupra lui necazul dacă nu predică Evanghelia, aşa cum au simţit predicatorii care s-au sacrificat în trecut, atunci el ar trebui, ca şi aceştia, să lucreze cu mâinile lui o parte din timp, pentru a câştiga bani spre a-şi întreţine familia şi pentru a nu mai fi o povară pentru biserică; şi apoi el va putea merge înainte nu doar pentru a predica, ci şi pentru a salva suflete. Eforturile făcute în acest spirit vor realiza ceva. El a fost mare în propriii lui ochi,

30:20 s-a socotit egal cu oricare alt lucrător din Vermont şi a considerat că trebuie pus în rând cu ei şi consultat în problemele de afaceri ale bisericii, în timp ce el nu şi-a dobândit nici o reputaţie şi nici nu s-a dovedit vrednic de aşa ceva. Ce sacrificiu de sine şi ce devotament a dovedit el pentru biserică? Ce primejdii sau greutăţi a îndurat el pentru ca fraţii să se încreadă în el şi să-l trimită oriunde, ca lucrător cu o influenţă spre bine?

30:21 Fraţii din Vermont au trecut cu vederea valoarea morală a unor bărbaţi, ca fraţii Bourdeau, Pierce şi Stone, care au o experienţă profundă şi a căror influenţă a câştigat încrederea comunităţii. Vieţile lor pline de sârguinţă şi consecvenţă au făcut din ei predicatori vii, care au vorbit zilnic, iar lucrarea lor a înlăturat o mare parte din prejudecăţi, a strâns laolaltă şi a zidit. Cu toate acestea, fraţii nu au apreciat lucrul acestor bărbaţi, în timp ce s-au mulţumit cu cel al unora care nu au suportat să fie puşi la probă sau încercaţi şi care nu pot arăta decât puţine roade ale lucrării lor.

30:22 Soţia pastorului

30:23 Pe data de 5 iunie 1863, mi-a fost arătat că Satana este întotdeauna la lucru pentru a-i descuraja şi abate de la calea cea dreaptă pe pastorii pe care Dumnezeu i-a ales pentru a predica adevărul. Calea cea mai eficientă prin care poate lucra este influenţa căminului, prin soţiile neconsacrate. Dacă poate lua în stăpânire minţile acestora, el poate, prin intermediul lor, să aibă acces la soţ, care, prin cuvânt şi învăţătură, lucrează la câştigarea de suflete. Am fost îndreptată spre avertizările pe care le-a dat Dumnezeu în mod repetat şi spre datoriile soţiilor de pastori; totuşi, aceste avertizări nu au avut o influenţă de durată.

30:24 Mărturiile date au avut efect, dar pentru scurtă vreme. Lumina a fost urmată doar parţial. Ascultarea şi devotamentul faţă de Dumnezeu au fost date uitării, mulţi pierzând din vedere datoria sfântă de a valorifica lumina şi privilegiile date şi de a umbla ca nişte copii ai luminii. Dacă vălul ar putea fi dat la o parte şi s-ar putea vedea totul aşa cum este privit în ceruri, ar exista atunci o trezire şi fiecare s-ar întreba cu teamă: "Ce să fac ca să fiu mântuit?"

30:25 Soţia de pastor care nu este devotată lui Dumnezeu nu este de ajutor soţului ei. În timp ce el insistă asupra necesităţii purtării crucii şi îndeamnă la tăgăduire de sine, exemplul de fiecare zi al soţiei sale contrazice adesea predicile lui şi le distruge puterea. În felul acesta, ea devine un mare obstacol şi îl îndepărtează adesea pe soţul ei de Dumnezeu şi de datoria sa. Ea nu îşi dă seama ce păcat comite. În loc de a încerca să fie de folos, căutând să ajute sufletele cu dragoste în nevoile pe care le au, ea se dă înapoi de la datorie şi preferă o viaţă nefolositoare. Ea nu este constrânsă de puterea dragostei lui Hristos şi de principii altruiste, sfinte. Ea nu vrea să facă voia lui Dumnezeu, să lucreze împreună cu soţul ei, cu îngerii şi cu Dumnezeu. Când soţia pastorului îşi însoţeşte soţul în lucrarea misionară de a salva suflete, este un mare păcat ca ea să-l împiedice în lucrarea lui, dovedind o dispoziţie nemulţumită. Şi totuşi, în loc să-l ajute cu toată inima în lucrarea lui, căutând orice ocazie de a-şi uni interesele şi lucrarea cu a lui, ea adesea caută să-şi facă viaţa cât mai uşoară şi mai plăcută. Dacă lucrurile din preajma lor nu sunt atât de plăcute pe cât i-ar plăcea ei să fie (aşa cum nu vor fi niciodată), ea nu trebuie să-şi îngăduie sentimente nostalgice; sau, prin lipsa optimismului şi a unor plângeri rostite, să-şi necăjească soţul şi să-i îngreuieze şi mai mult sarcina şi poate prin nemulţumirea ei să-l îndepărteze de locul unde ar fi putut face bine. Ea nu trebuie să distragă atenţia soţului ei de la lucrarea de salvare a sufletelor şi să o îndrepte spre stările ei de moment, pentru a-şi satisface sentimentele capricioase şi nemulţumite.

30:26 Dacă s-ar uita pe ea însăşi şi ar lucra pentru a-i ajuta pe alţii, dacă ar discuta şi s-ar ruga cu sufletele sărmane şi s-ar purta ca şi cum mântuirea lor ar fi de mai mare importanţă decât orice altceva, ea nu ar mai avea timp să fie melancolică. Ar simţi de la o zi la alta o dulce satisfacţie, ca răsplată pentru munca ei neegoistă; nu-l pot numi sacrificiu, pentru că unele dintre soţiile pastorilor noştri nu ştiu ce înseamnă să sacrifici sau să suferi pentru adevăr.

30:27 În anii dinainte, soţiile de pastori au îndurat lipsuri şi persecuţie. În timp ce soţii lor sufereau închisoare şi uneori chiar moartea, aceste femei nobile, gata de sacrificiu de sine, sufereau împreună cu ei, iar răsplata lor va fi egală cu cea acordată soţului. Doamna Boardman şi doamna Judsons au suferit pentru adevăr, au suferit împreună cu soţii lor. Ele şi-au sacrificat familiile şi prietenele în sensul deplin al cuvântului, pentru a fi de ajutor soţilor lor în lucrarea de iluminare a acelora care zăceau în întuneric şi a le descoperi tainele ascunse ale Cuvântului lui Dumnezeu. Vieţile lor erau în continuă primejdie. Salvarea de suflete era principala lor ţintă, şi pentru aceasta erau gata să sufere cu bucurie.

30:28 Mi-a fost arătată viaţa Domnului Hristos. Când tăgăduirea de sine şi sacrificiul Său sunt comparate cu încercările şi suferinţele unora dintre soţiile pastorilor noştri, nu se poate găsi nimic din ceea ce se numeşte sacrificiu. Dacă soţia pastorului spune cuvinte de nemulţumire şi descurajare, influenţa asupra soţului este descurajatoare şi tinde să-i strice lucrarea, mai ales dacă acesta este dependent de încurajări. Trebuie oare ca pastorul, în aceste împrejurări, să fie stânjenit sau smuls de la câmpul lui de lucru pentru a satisface sentimentele soţiei sale, care se nasc dintr-o lipsă de voinţă de a-şi face datoria? De dragul lui Hristos şi al datoriei, soţia trebuie să-şi pună în acord dorinţele şi plăcerile cu datoria pe care o are şi să renunţe la sentimentele ei egoiste. Satana este mereu preocupat să afecteze lucrarea pastorilor prin influenţa egoistă, iubitoare de tihnă a soţiilor lor.

30:29 Dacă o soţie de pastor îşi însoţeşte soţul în călătoriile sale, ea nu trebuie să caute nici o plăcere pentru ea însăşi, nu trebuie să plece în vizite, să facă să fie aşteptată, ci să lucreze împreună cu el. Ea trebuie să-şi unească interesele cu ale lui pentru a face bine. Trebuie să fie binevoitoare în a-şi însoţi soţul, dacă grijile casei nu o împiedică şi trebuie să-l ajute în lucrarea de salvare a sufletelor. Cu blândeţe şi umilinţă şi totuşi cu demnitate nobilă, ea trebuie să aibă o influenţă determinantă asupra minţii celor din jurul ei; trebuie să-şi facă partea ei şi să-şi ducă povara şi crucea în cadrul adunării, la altarul familiar şi în discuţia de la gura sobei. Oamenii aşteaptă acest lucru şi ei au dreptul să aştepte acest lucru. Dacă aceste aşteptări nu sunt împlinite, influenţa soţului, este mai mult de jumătate distrusă. Soţia pastorului poate face mult dacă doreşte. Dacă are un spirit de sacrificiu de sine şi dragoste pentru suflete, ea poate face împreună cu el aproape tot atât bine cât el.

30:30 O soră care lucrează pentru cauza adevărului poate înţelege şi ajunge la anumite cazuri la care soţul ei nu poate avea acces. Soţia pastorului are o răspundere pe care nu trebuie şi nu poate să o îndepărteze cu uşurinţă. Dumnezeu îi va cere talantul încredinţat ei, cu dobândă. Ea trebuie să lucreze cu sârguinţă, cu credincioşie şi în unire cu soţul ei pentru salvarea sufletelor. Ea nu trebuie să vorbească niciodată de dorinţele sau plăcerile ei, sau să exprime dezinteres faţă de lucrarea soţului ei, sau să întreţină sentimente nostalgice, de nemulţumire. Toate aceste înclinaţii fireşti trebuie depăşite. Ea are de atins în mod negreşit un scop în viaţă. Cum să procedeze cu luptele cu aceste sentimente, cu plăcerile şi gusturile fireşti? Acestea trebuie sacrificate cu bunăvoinţă şi în mod hotărât, pentru a putea face ceea ce este bine şi a salva suflete.

30:31 Soţiile de pastori trebuie să ducă o viaţă devotată, o viaţă de rugăciune. Însă unele dintre ele s-ar bucura de o religie în care nu există cruce şi care nu necesită tăgăduire de sine sau efort din partea lor. În loc să stea cu demnitate pe propriile lor picioare, bizuindu-se pe Dumnezeu pentru putere şi aducându-şi la îndeplinire răspunderea, ele

30:32 au fost mult prea mult timp dependente de alţii în ce priveşte viaţa lor spirituală. Dacă s-ar bizui cu o încredere ca de copil pe Dumnezeu şi dacă s-ar îndrepta cu tot devotamentul spre Isus, depinzând pentru viaţă de El, viţa cea vie, cât de mult bine ar putea face şi cât de mult i-ar putea ajuta pe alţii, ce sprijin ar fi pentru soţii lor şi ce răsplată vor avea la sfârşit! "Bine, rob bun şi credincios" va fi o melodie plăcută pentru urechile lor. Cuvintele "intră în bucuria Stăpânului tău" vor răsplăti de o sută de ori toate suferinţele şi încercările îndurate pentru salvarea sufletelor.

30:33 Cei care nu îşi cultivă talantul pe care Dumnezeu li l-a încredinţat vor pierde viaţa veşnică. Cei care au adus doar puţin folos în lume vor fi răsplătiţi în mod corespunzător, după faptele lor. Când totul merge bine, ei sunt duşi de val; însă, când e nevoie să prindă cu putere vâsla şi să vâslească în contra vântului şi a curentului, se pare că nu se găseşte nici o vlagă în caracterul lor creştin. Ei nu se vor obosi să lucreze, ci îşi vor lăsa deoparte vâslele şi se vor lăsa cu nepăsare să fie duşi de curent la vale. Ei rămân în general în această stare până când cineva ia povara şi lucrează cu sârguinţă şi energie pentru a-i împinge împotriva curentului. De fiecare dată când se lasă astfel pradă nepăsării, ei pierd din tărie şi sunt înclinaţi să lucreze mai puţin pentru cauza lui Dumnezeu. Doar biruitorul credincios va câştiga slava veşnică.

30:34 O soţie de pastor trebuie să aibă întotdeauna o influenţă hotărâtă asupra celor din jurul ei şi ea va fi ori un ajutor, ori un mare obstacol. Ea ori adună cu Hristos, ori risipeşte. Soţiilor pastorilor noştri le lipseşte un spirit misionar, gata de sacrificiu de sine. Pe primul loc se pune eul, iar Hristos pe al doilea sau chiar pe al treilea. Niciodată pastorul nu trebuie să-şi ia soţia cu el decât dacă ştie că aceasta îi este un ajutor în cele spirituale, că poate suporta, îndura şi suferi spre a face bine şi a fi de folos sufletelor de dragul lui Hristos. Cele

30:35 care îşi însoţesc soţii trebuie să lucreze în unire împreună cu aceştia. Nu trebuie să se aştepte să fie ferite de necazuri şi dezamăgiri. Ele nu trebuie să dea prea multă atenţie plăcerilor lor. Ce au a face aceste simţăminte cu datoria?

30:36 Mi-a fost citat cazul lui Avraam. Dumnezeu i-a spus: "Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac, du-te în ţara Moria şi adu-l ca ardere de tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune."(Geneza 22,2). Avraam L-a ascultat pe Dumnezeu. El nu a ţinut seama de sentimentele sale, ci, cu o nobilă încredere şi credinţă în Dumnezeu, s-a pregătit pentru călătorie. Cu inima sfâşiată de durere, a privit către mama iubitoare, mulţumită, care îl sorbea din priviri, cu profundă afecţiune, pe fiul făgăduinţei. Însă el şi-a luat fiul cu sine. Avraam a suferit, dar nu a îngăduit ca voinţa lui să se ridice în răzvrătire împotriva voinţei lui Dumnezeu. Simţul datoriei, simţul asprei datorii era singurul care îl stăpânea. El nu a îndrăznit nici măcar pentru o clipă să ţină seama de sentimentele sale sau să cedeze în faţa lor. Singurul fiu mergea alături de el, tatăl cel hotărât, iubitor, zdrobit de durere, vorbind preocupat de un singur lucru, rostind iar şi iar numele cel iubit al tatălui şi apoi întrebând: "Unde este mielul de jertfă?" Oh, ce încercare pentru credinciosul tată! Îngerii priveau această scenă cu uimire, cu plăcere. Credinciosul slujitor al lui Dumnezeu chiar l-a legat pe iubitul său fiu şi l-a întins deasupra lemnelor. Cuţitul a fost ridicat, când un înger a strigat tare: "Avraam, Avraam" să nu pui mâna pe băiat."

30:37 Am văzut că nu este uşor să fii creştin. Nu este mare lucru să porţi numele de creştin, însă este un lucru mare, sfânt, să trăieşti o viaţă de creştin. Mai avem doar puţin timp spre a ne asigura coroana veşnică şi un raport de fapte bune şi datorii împlinite în ceruri. Fiecare pom este judecat după fructele pe care le face. Orice om va fi judecat după faptele sale, nu după ceea ce pretinde că este sau după credinţa lui. Nu se va pune niciodată întrebarea: "Ce ai susţinut tu că eşti?" ci "Ce roade ai adus?" Dacă pomul este rău, şi fructul este rău. Dacă pomul este bun, el nu poate aduce roade rele.

Printable Mode

Seek to any passage:


Book:
Chapter:
Paragraph:

Search the text:


Search in:
Terms:
Case insensitive:


Special note for ANDROID SmartPhones
I recommend to download PhoneMe emulator for Android from here. Especially I recommend phoneME Advanced - Foundation Profile + MIDP High Resolution b168 rev20547 from here, or from here.

Then you have to build your application, to transfer the .jar and .jad files on your mobile phone and run using this nice emulator.

1. Install a Zip Utility from Android Market.

2. Install a File Manager from Android Market.

3. Download and install PhoneMe, as mentioned above.

4. Build your application by using Download Multilingual Service or Dynamic Download (zip).

5. Copy the zip file into your Android Phone and unzip the content in a folder, and then write down the path to the unzipped files and the name of the .jad file.

6. Launch PhoneMe from your smartphone.

7. Inside PhoneMe, write to the main window the path and the name to the .jad file, above mentioned. Will look something like: file:///mnt/sd/download/BiblePhone.jad and then press enter.

8. The application will be installed, and next a hyperlink will be available below the above mentioned textbox. On this way you can install as many of MIDP application you like on your Android Phone.


How to install the application in Java Mobile enabled phones

It is possible now to have the Holy Scriptures on your mobile phone and to read it wherever you are due to the Mobile Information Device Profile (MIDP) technology in 1.0 and 2.0 versions, developed for Java applications.

A good advice is to try in the beginning the MIDP 1.0 / 128 Kbytes version, and progressively to advance to MIDP 2.0 and larger volumes (512 Kbytes or more).

The application is available for MIDP 2.0, MIDP 1.0. You have only to select one table on the field MIDP2.0 or MIDP1.0, according to the desired Bible version. Then, you shall make a click on the JAR (Java Archive) file in order to obtain the software to be installed on your mobile phone.

I recommend you to start with STARTER(MIDP1.0old) edition, then to continue with INTERMEDIATE(MIDP1.0), and in the end, if the mobile phone supports this thing, to try to install the ADVANCED (MIDP2.0) edition. Also, start with 128 kbytes volumes, continue with 512 kbytes, and at the end try the version in one file.

There are cases where the mobile phone requires so called JAD (Java Descriptor) files. These JAD files has to be uploaded, on this case, together with the desired JAR files(s).

There are different methods to download the applications in your mobile phone as follows:
1. Directly from Internet by using a WAP or GPRS connection
2. By using the infrared port of the mobile phone
3. By wireless Bluetooth access to the mobile phone
4. By cable link between PC ad mobile phone
5. If none from the above cases are valid

Next, we shall examine each case in order to have a successfully installation of the software.


1. Directly from Internet by using a WAP or GPRS connection
 

If your have Internet access on your mobile phone (e.g. WAP or GPRS), it is enough to access https://biblephone.intercer.net/wap/  from the browser of the mobile phone, and to access the desired Bible version, and then to make an option about MIDP1.0 or MIDP2.0, and finally to select the desired module (e.g. one or more). After the last selection, the desired version will be downloaded on your mobile phone.

Many phones have only this option for installing JAVA appplications.

2. By using the infrared port of the mobile phone

Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones.

If you don't have access to Internet directly from your mobile phone, then you shall have to pass to this step requiring to have infrared ports on your mobile phone and on the computer.
a. On this case, you will download the application by using the computer from the Internet (i.e. JAR files).
b. Once the application is downloaded (preferable on the desktop) you will have to activate the infrared port on the mobile phone and align it with the infrared port of the computer (preferable laptop).

c. Then a window will appear asking what file you want to send to the mobile phone. Next, you will select the downloaded JAR file, and after OK, the mobile phone will ask you if you want to load that file. You say YES and the application will be downloaded on your mobile phone.
d. Probably, you will be asked by the mobile phone where you want to save it (e.g. on the games or applications directories). After you made this selection, the file will be ready to be loaded for run.
The displaying preference can be set inside the application in order to have larger fonts, full screen display etc.

3. By wireless Bluetooth access to the mobile phone

Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones.
This situation is similar with the infrared case. You have only to activate Bluetooth access on your mobile phone (check if exists) and on the computer (check if exists).

4. By cable link between PC ad mobile phone
Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones.
On this case the steps are as follows:

a. On this case, you will download the application by using the computer from the Internet (i.e. JAR files).
b. Once the application is downloaded (preferable on the desktop) you will have to set up the wired connection between the mobile phone and the computer. Next, you will start the synchronization / data transfer application and download the JAR file in your mobile phone. Surely, you will have to consult the CD of your mobile phone.
c. By this application you shall transfer into your mobile phone the JAR file in the games or applications directories. Next, you will have to select for run the JAR desired file.

5. If none from the above cases are valid
On this unhappy case, I recommend you to find a friend with a laptop having infrared / Bluetooth capabilities, or to buy a data link cable, or to change your current model of mobile phone.
Unfortunately, some models of mobile phones require only WAP/GPRS in order to download and run Java applications.


Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones. Therefore check the documentation of them and also the page for specific models.

Why so many versions? Simple, because not all the mobile phones support the Bible in one file with MIDP 2.0 (the most advanced for the time being).

Multilingual Online Ebooks

It is possible now to have the inspirational ebooks on your browser and to read it allowing you to make comparisons between different translations or versions for a specific language. This occasion is unique, and you have only to browse to the desired author and book.


Select another version:Source: Text from read this link, compiled by biblephone2008@gmail.com

free counters

Locations of visitors to this page


If you have any questions, remarks, suggestions, please contact me here. May God bless you in studying the Holy Scriptures.Sitemap: Please select the BiblePhone modules in your language: