English Home Romanian Home
Electronic Bible Online Pages Multi Language Phone Application One Language d/">Download Ipod / MP4 Player Package Electronic Online Mobile Pages
Electronic Books Online Pages Build Ebook Phone Application Download Ebook Phone Application Download Desktop Application Download Ipod / MP4 Player Package Electronic Online Mobile Pages
Create Bible Application Create E-Books Application
Credits News
About our project   |    Mobile Pages   |   
Electronic Books / Adventist / Romanian / Ellen White / Web / Mărturii pentru comunitate vol.1

Adventist

Romanian

Printable ModePrintable Mode

Mărturii pentru comunitate vol.1, 24


24:1 Gelozia şi căutarea de greşeli - 2

24:2 Această persoană, al cărei chip l-am recunoscut când l-am privit, mi s-a spus că este dna I. Am văzut că viaţa ei nu se caracteriza prin acea umilinţă ce ar trebui să fie observată la urmaşii lui Hristos. Când bieţii oameni, muritori, orice ar pretinde ei că sunt, devin drepţi în ochii lor, atunci Domnul Isus îi părăseşte şi îi lasă să fie amăgiţi cu privire la ei înşişi. Mi-a fost

24:3 arătat că această femeie îi influenţase pe alţii şi unii s-au unit cu ea pentru a pune viziunile într-o lumină ridicolă. Pentru toate aceste lucruri, ei vor răspunde înaintea lui Dumnezeu. Pentru că fiecare cuvânt batjocoritor împotriva luminii pe care Dumnezeu găseşte de cuviinţă să o transmită pe calea aleasă de El este înregistrat cu credincioşie.

24:4 Mi-a mai fost arătată şi o altă femeie care nu este unită cu poporul condus de Dumnezeu. Duhul adevărului nu locuieşte în inima ei şi ea a fost foarte ocupată să facă lucrarea care-i place atât de mult vrăjmaşului oricărui bine, pentru a distrage şi pune în încurcătură minţile oamenilor. (Am recunoscut-o pe această femeie în ultima zi a adunărilor; ea a rămas după terminare.) Este foarte vorbăreaţă şi oricând gata să asculte şi să spună orice lucru nou cu privire la, greşelile altora, iar aceste presupuneri rele ale ei le numeşte discernământ. Ea socoteşte lumina întuneric, iar întunericul lumină şi face rugăciuni lungi. Îi place să fie aprobată şi să i se dea dreptate şi a înşelat pe câţiva. Ea vrea să-i înveţe pe alţii şi consideră că Dumnezeu o învaţă pe ea mai mult decât pe ceilalţi. Însă adevărul nu are loc în inima ei.

24:5 Mi-au fost arătate şi alte câteva persoane care îşi unesc influenţa cu cele pe care le-am menţionat şi împreună fac tot ce pot pentru a-i îndepărta pe oameni din corpul bisericii şi pentru a crea confuzie; influenţa lor aruncă ocară asupra adevărului lui Dumnezeu. Domnul Isus şi sfinţii îngeri înalţă şi unesc poporul lui Dumnezeu într-o singură credinţă, pentru ca ei să aibă o singură gândire şi o singură judecată. Şi în timp ce sunt aduşi la unitatea credinţei, pentru a vedea faţă în faţă adevărurile importante, solemne, pentru acest timp, Satana este la lucru pentru a se împotrivi înaintării lor. Domnul Isus este la lucru prin instrumentele Sale, pentru a aduna laolaltă şi a uni. Satana lucrează prin instrumentele sale pentru a împrăştia şi dezbina. "Căci iată, voi porunci şi voi vântura casa lui Israel între toate neamurile, cum se vântură cu ciurul, fără să cadă un singur bob la pământ."(Amos 9,9).

24:6 Dumnezeu pune la probă şi Îşi încearcă acum poporul. Este avut în vedere caracterul. Îngerii cântăresc valoarea morală şi

24:7 ţin un raport credincios al tuturor faptelor copiilor oamenilor. Între cei care susţin că fac parte din poporul lui Dumnezeu sunt inimi corupte; însă toţi aceştia vor fi puşi la probă şi încercaţi. Pentru că Dumnezeu, care citeşte inimile tuturor, va aduce la lumină faptele ascunse ale întunericului atunci când se bănuieşte cel mai puţin, astfel ca obstacolele care au împiedicat progresul lucrării să poată fi date la o parte, iar Dumnezeu să poată avea un popor curat şi sfânt, care să-I rostească judecăţile.

24:8 Căpitanul mântuirii noastre îi conduce pe cei din poporul Său pas cu pas, curăţindu-i şi făcându-i corespunzători în vederea mutării de pe acest pământ şi lăsându-i în urmă pe aceia care se distanţează de trup şi nu vor să se lase conduşi, mulţumindu-se cu propria lor neprihănire. Dacă lumina din tine este întuneric, cât de mare este întunericul acesta! Nu există amăgire mai mare care să înşele mintea omului decât aceea care îi determină pe oameni să-şi îngăduie un spirit încrezător în sine, să creadă că ei sunt drepţi şi în lumină, în timp ce se îndepărtează de poporul lui Dumnezeu, iar lumina pe care o nutresc ei este întuneric.

24:9 Acei oameni din __ care s-au îndepărtat de trupul bisericii au dovedit un spirit împietrit, înverşunat, împotriva acelora pe care Dumnezeu îi foloseşte ca unelte ale Sale, pentru a-Şi uni poporul pe aceeaşi temelie a adevărului. Spiritul lor se opune lucrării lui Dumnezeu, iar influenţa lor a adus ruşine asupra cauzei lui Dumnezeu şi a făcut ca necredincioşii să privească cu dezgust asupra cauzei lui Dumnezeu, făcându-l pe Satana să tresalte. Cei care lucrează în cadrul bisericii şi încearcă să-I slujească lui Dumnezeu s-ar putea să fie un timp agasaţi de cei nedrepţi şi despre care mi-a fost arătat că se îndreptăţesc pe ei înşişi şi sunt farisei; însă, dacă au răbdare şi umblă în umilinţă înaintea lui Dumnezeu, rugându-se cu stăruinţă pentru puterea Duhului Său, ei vor înainta, iar cei care nu au o poziţie sănătoasă în credinţă vor fi lăsaţi în urmă.

24:10 Mi-a fost prezentat fratele J. şi mi-a fost arătat că purtarea lui nu a fost pe placul lui Dumnezeu. El a fost instabil. A fost indus în eroare de teoria "Veacului ce va să fie"; şi, având în vedere că nu există

24:11 nici cea mai mică armonie între această teorie şi întreita solie îngerească, el şi-a pierdut ataşamentul şi credinţa faţă de solie şi a fost iritat de faptul că s-a spus atât de mult cu privire la aceasta. Cel de-al treilea înger proclamă una dintre cele mai solemne solii locuitorilor pământului; va fi oare poporul ales al lui Dumnezeu indiferent faţă de aceasta şi nu îşi va uni glasul pentru a face să răsune această solemnă avertizare? Fratele J. este amăgit şi îi amăgeşte şi pe alţii. Subiectul lui fusese consacrarea, când inima lui nu era în rânduială. Mintea lui era împărţită. El nu a avut o ancoră care să îl susţină, plutind încoace şi încolo fără să fie întemeiat în credinţă. Şi-a petrecut mult timp referindu-se la zvonuri sau istorisiri menite să distragă minţile şi să le tulbure. A avut multe de spus împotriva mea, a soţului meu şi a viziunilor. El s-a aşezat în această poziţie: "Dă-mi de ştire" iar noi vom da de ştire mai departe". Dumnezeu nu l-a trimis cu o asemenea misiune. El nu ştie pe cine a slujit. Satana s-a folosit de el pentru a arunca minţile oamenilor. Puţina influenţă pe care a avut-o a folosit-o pentru a întărâta minţile oamenilor împotriva întreitei solii îngereşti. Prin rapoarte false, el a prezentat viziunile într-o lumină greşită, iar sufletele slabe, care nu erau bine întemeiate în tot adevărul prezent, au fost hrănite până la saturaţie cu aceste lucruri, în loc să fie hrănite cu hrana curată, bine aleasă, vânturată. El a fost înşelat cu privire la sfinţire. Dacă nu îşi schimbă viaţa şi dacă nu se lasă învăţat şi nu se ataşează luminii date, Dumnezeu îl va lăsa să-şi urmeze propria lui cale şi să-şi urmeze judecata nedesăvârşită, până ce va ajunge la ruina credinţei sale şi, prin umblarea lui neînţeleaptă, va deveni un semnal de avertizare pentru aceia care aleg să meargă independent de trup. Dumnezeu va deschide ochii sufletelor sincere, pentru a înţelege lucrarea teribilă a acelora care risipesc şi dezbină. El îi va însemna pe cei care provoacă dezbinări, astfel ca fiecare suflet sincer să poată scăpa din cursa lui Satana.

24:12 Fratele J. a primit din partea fratelui K. o falsă teorie cu privire la sfinţire, care se situează în afara întreitei solii îngereşti şi

24:13 care, oriunde este primită, distruge ataşamentul faţă de solie. Mi-a fost arătat că fratele K. se afla pe un teren primejdios. El nu este unit cu întreita solie îngerească. S-a bucurat odată de binecuvântarea lui Dumnezeu, însă acum nu se mai bucură, pentru că nu a preţuit şi nu a îndrăgit lumina adevărului care a strălucit pe calea lui. El a adus cu sine teoria metodistă cu privire la sfinţire şi a prezentat-o în faţă, considerând-o de cea mai mare importanţă. Iar adevărurile sacre, aplicabile în acest timp, au fost socotite de el de mică importanţă. El a urmat propria lui lumină şi s-a afundat tot mai mult în întuneric, îndepărtându-se tot mai mult de adevăr, până ce acesta nu a mai avut decât puţină influenţă asupra lui. Satana i-a luat mintea în stăpânire şi el a produs multă vătămare cauzei adevărului în partea de nord a statului Wisconsin.

24:14 Această teorie cu privire la sfinţire a fost cea primită de sora G. de la fratele K. şi pe care ea a încercat să o urmeze, consecinţa pentru ea fiind afundarea în acel teribil fanatism. Fratele K. a tulburat şi zăpăcit multe minţi cu această teorie privitoare la sfinţire. Toţi cei care o îmbrăţişează îşi pierd în mare măsură interesul şi ataşamentul faţă de întreita solie îngerească. Acest punct de vedere cu privire la sfinţire este o teorie foarte atrăgătoare. Ea ascunde bietelor suflete aflate în întuneric greşeala şi mândria. Le dă aparenţa că sunt buni creştini şi că posedă sfinţirea, când inimile lor sunt corupte. Este o teorie care susţine pacea şi siguranţa, care nu aduce răul la lumină şi nu respinge şi nu mustră păcatul. Ea vindecă rana fiicei poporului lui Dumnezeu într-o oarecare măsură, strigând: "Pace, pace", când nu este pace. Bărbaţi şi femei cu inimile întinate aruncă asupra lor veşmântul sfinţirii şi sunt consideraţi ca exemple în turmă, când de fapt ei sunt agenţii lui Satana, folosiţi de el pentru a ispiti şi a înşela sufletele sincere, ducându-le pe căi laterale, astfel ca acestea să nu poată simţi puterea şi importanţa adevărurilor solemne proclamate de cel de-al treilea înger.

24:15 Fratele K. a fost privit ca un exemplu, în timp ce a adus prejudicii cauzei lui Dumnezeu. Viaţa lui nu a fost fără vină. Căile lui nu au fost conform cu

24:16 legea cea sfântă a lui Dumnezeu sau cu viaţa fără pată a Domnului Hristos. Firea lui coruptă nu a fost supusă; şi, cu toate acestea, el zăboveşte mult asupra sfinţirii şi prin aceasta amăgeşte pe mulţi. Am fost îndreptată spre trecutul lui. El dăduse greş în a aduce suflete la adevăr şi a le întemeia pe întreita solie îngerească. El prezintă o teorie a sfinţirii ca o problemă de cea mai mare importanţă, în timp ce socoteşte de foarte mică importanţă canalul prin care vine binecuvântarea lui Dumnezeu. "Sfinţeşte-i prin adevărul Tău. Cuvântul Tău este adevărul"(Ioan 17,17). Adevărul prezent, care constituie canalul, nu este avut în vedere, ci este călcat în picioare. Mulţi strigă: sfinţenie, sfinţenie, consacrare, consacrare, şi cu toate acestea nu cunosc din proprie experienţă mai mult despre ceea ce vorbesc decât îşi cunoaşte păcătosul propriile înclinaţii corupte. Dumnezeu va smulge în curând acest veşmânt de pretinsă sfinţenie pe care unii, care au o minte firească, l-au aruncat împrejurul lor pentru a-şi ascunde diformitatea sufletului.

24:17 Se ţine un raport credincios al faptelor copiilor oamenilor. Nimic nu poate fi tăinuit de ochiul Celui prea înalt şi sfânt. Unii apucă pe o cale opusă Legii lui Dumnezeu şi apoi, pentru a-şi acoperi purtarea păcătoasă, susţin că sunt consacraţi Lui. Această presupusă sfinţenie nu se dă pe faţă în viaţa lor de toate zilele. Nu are tendinţa de a-i înălţa sufleteşte şi de a se "feri de orice se pare rău"(1 Tes.5,22). Noi suntem o privelişte pentru lume, îngeri şi oameni. Credinţa noastră suferă ocară ca urmare a căii luate de minţile fireşti. Aceştia susţin o parte a adevărului care le conferă influenţă, în timp ce ei nu sunt uniţi cu cei care cred şi sunt uniţi în tot adevărul. Care a fost influenţa fratelui K.? Care au fost roadele eforturilor sale? Câţi au fost aduşi şi întemeiaţi în adevărul prezent? Pe câţi i-a adus la unitatea credinţei? El nu a adunat cu Hristos. Influenţa lui a fost spre a împrăştia.

24:18 Se simte o lipsă în predicarea lui, iar convertiţilor lui le lipseşte ceea ce se va dovedi a fi stânca şi scutul lor în ziua mâniei lui Dumnezeu. Predicarea lui duce lipsă de sare, savoare. El nu converteşte pe deplin sufletele la adevăr, despărţindu-le de lume şi făcându-i să se unească alături de poporul adevărat al lui Dumnezeu. Convertiţii lui nu au o ancoră care să îi susţină, sunt purtaţi încoace şi încolo, până ce mulţi dintre ei se rătăcesc şi se pierd în lume.

24:19 Fratele K. nu ştie ce spirit are. El îşi uneşte influenţa cu cea a oştirii balaurului pentru a se împotrivi acelora care ţin poruncile lui Dumnezeu şi au mărturia lui Isus. El are o luptă grea în faţa lui. În ce priveşte Sabatul, el se situează pe aceeaşi poziţie cu baptiştii de ziua a şaptea. Despărţiţi Sabatul de aceste solii şi acesta îşi va pierde puterea; însă atunci când este legat de întreita solie îngerească, acesta este însoţit de putere care îi convinge pe necredincioşi şi le dă tărie să ia poziţie, să trăiască, să crească şi să înflorească în Domnul. Este timpul ca poporul lui Dumnezeu din Wisconsin să-şi definitiveze poziţia. "Cine este de partea Domnului?" va fi solia pe care o vor face să răsune cei credincioşi, cei cu experienţă din orice loc. Dumnezeu le cere să iasă afară şi să se separe de orice influenţă care i-ar putea despărţi unul de celălalt şi de marea temelie a adevărului pe care Dumnezeu Şi-a aşezat poporul.

24:20 Mi-a fost arătat cazul d-lui L. El are multe de spus cu privire la sfinţire, însă se înşeală singur şi alţii sunt înşelaţi prin el. Sfinţirea lui poate că durează cât timp este la adunare, însă nu poate trece testul. Sfinţirea Bibliei curăţeşte viaţa, însă inima lui L. nu a fost curăţită. Răul există în inimă şi se dă pe faţă în viaţă, iar vrăjmaşii credinţei noastre au avut ocazia de a-i ocărî pe păzitorii Sabatului. Ei judecă pomul după roadele lui.

24:21 2 Cor.4,2: "Ca unii care am lepădat meşteşugirile ruşinoase şi ascunse, nu umblăm cu vicleşug şi nu stricăm

24:22 Cuvântul lui Dumnezeu. Ci, prin arătarea adevărului, ne facem vrednici să fim primiţi de orice cuget omenesc, înaintea lui Dumnezeu."

24:23 Mulţi merg direct împotriva Scripturii de mai sus. Ei lucrează cu viclenie şi mânuiesc Cuvântul lui Dumnezeu pentru a înşela. Ei nu trăiesc adevărul în viaţa lor. Au anumite manifestări ale sfinţeniei şi, cu toate acestea, aruncă la o parte Cuvântul lui Dumnezeu. Ei se roagă pentru sfinţire, cântă sfinţirea şi strigă sfinţirea. Oameni cu inimile întinate îşi iau un aer de nevinovăţie şi susţin că sunt consacraţi, însă acest lucru nu constituie dovada că sunt drepţi. Faptele lor dau mărturie cu privire la ei. Conştiinţa lor este împietrită, însă ziua lui Dumnezeu se apropie şi orice lucrare a omului va fi scoasă la iveală, de orice fel ar fi. Şi fiecare va primi după faptele sale.

24:24 Îngerul a spus în timp ce arăta spre L.: "Ce tot înşiri tu legile Mele şi ai în gură legământul Meu, când tu urăşti mustrările şi arunci cuvintele Mele înapoia ta? Dacă vezi un hoţ, te uneşti cu el şi te însoţeşti cu preacurvarii. Dai drumul gurii la rău şi limba ta urzeşte vicleşuguri."(Ps.50,16-19). Dumnezeu va da la o parte aceste influenţe dezbinatoare şi Îşi va izbăvi poporul, dacă aceia care susţin tot adevărul vor ieşi în ajutorul Domnului.

24:25 Nu există sfinţire biblică pentru aceia care aruncă la o parte o parte a adevărului. Există suficientă lumină dată în Cuvântul lui Dumnezeu, astfel că nimeni nu trebuie să se rătăcească. Adevărul este atât de înălţător, încât poate fi admirat de minţile cele mai înalte, şi este atât de simplu, încât cel mai umil, cel mai slab copil al lui Dumnezeu îl poate înţelege şi poate fi învăţat prin el. Aceia care nu văd frumuseţea care există în adevăr şi care nu acordă importanţă întreitei solii îngereşti vor fi fără scuză, pentru că adevărul este clar.

24:26 2 Cor.4,3.4: "Şi dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul acestui veac, ca să nu vadă strălucind lumina

24:27 Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu."

24:28 Ioan 17,17.19: "Sfinţeşte-i prin adevărul Tău; Cuvântul Tău este adevărul.""Şi Eu Însumi Mă sfinţesc pentru ei ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr."

24:29 1 Petru 1,22: "Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul, să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima."

24:30 2 Cor.7,1: "Deci, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, prea iubiţilor, să ne curăţim de orice întinăciune a cărnii şi a duhului şi să ne ducem sfinţirea până la capăt, în frică de Dumnezeu."

24:31 Filipeni 2,12-15: "Astfel dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa, şi înfăptuirea. Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi şovăieli, ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume."

24:32 Ioan 15,3: "Acum voi sunteţi curaţi, din pricina cuvântului pe care vi l-am spus."

24:33 Efeseni 5,25-27: "Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos biserica Sa şi S-a dat pe Sine pentru ea ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură, sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană."

24:34 Aceasta este sfinţirea Bibliei. Nu este doar ceva ce se vede pe dinafară, o lucrare exterioară. Este sfinţirea care se primeşte prin canalul adevărului. Este adevărul primit în inimă şi pus în practică în viaţă.

24:35 Domnul Isus, ca om, a fost desăvârşit, şi cu toate acestea, a crescut în har. Luca 2,52: "Şi Isus creştea în înţelepciune,

24:36 în statură şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor." Chiar cel mai desăvârşit creştin poate creşte continuu în cunoaşterea dragostei lui Dumnezeu.

24:37 2 Petru 3,14.18: "De aceea, prea iubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină şi în pace" ci creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui să fie slava, acum şi în ziua veşniciei. Amin."

24:38 Sfinţirea nu este o lucrare de o clipă, de o oră sau de o zi. Este o continuă creştere în har. Noi nu ştim astăzi cât de aprigă va fi lupta mâine. Satana trăieşte şi este activ şi în fiecare zi noi trebuie să strigăm cu stăruinţă după ajutor la Dumnezeu şi după tărie pentru a putea să ne împotrivim lui. Atâta timp cât stăpâneşte Satana, trebuie să ne supunem eul. Avem de întâmpinat obstacole şi nu există loc pentru zăbavă şi punct în care să putem veni şi să spunem că am ajuns la ţintă.

24:39 Filipeni 3,12: "Nu că am şi câştigat premiul sau am ajuns desăvârşit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât şi eu am fost apucat de Hristos Isus."

24:40 Viaţa creştinului este un continuu marş înainte. Domnul Isus Îşi curăţeşte şi rafinează poporul; iar atunci când chipul Său este pe deplin reflectat în copiii Săi, aceştia sunt desăvârşiţi şi sfinţi, pregătiţi pentru mutarea de pe acest pământ. Creştinul are o mare lucrare de făcut. Noi suntem avertizaţi să ne curăţim de orice întinăciune a cărnii şi a duhului, să ne desăvârşim sfinţirea în temere de Dumnezeu. Vedem în ce constă marea noastră lucrare. Fiecare mlădiţă din vie trebuie să-şi extragă seva de viaţă şi tăria din viţă pentru a putea aduce roadă.

Printable Mode

Seek to any passage:


Book:
Chapter:
Paragraph:

Search the text:


Search in:
Terms:
Case insensitive:


Special note for ANDROID SmartPhones
I recommend to download PhoneMe emulator for Android from here. Especially I recommend phoneME Advanced - Foundation Profile + MIDP High Resolution b168 rev20547 from here, or from here.

Then you have to build your application, to transfer the .jar and .jad files on your mobile phone and run using this nice emulator.

1. Install a Zip Utility from Android Market.

2. Install a File Manager from Android Market.

3. Download and install PhoneMe, as mentioned above.

4. Build your application by using Download Multilingual Service or Dynamic Download (zip).

5. Copy the zip file into your Android Phone and unzip the content in a folder, and then write down the path to the unzipped files and the name of the .jad file.

6. Launch PhoneMe from your smartphone.

7. Inside PhoneMe, write to the main window the path and the name to the .jad file, above mentioned. Will look something like: file:///mnt/sd/download/BiblePhone.jad and then press enter.

8. The application will be installed, and next a hyperlink will be available below the above mentioned textbox. On this way you can install as many of MIDP application you like on your Android Phone.


How to install the application in Java Mobile enabled phones

It is possible now to have the Holy Scriptures on your mobile phone and to read it wherever you are due to the Mobile Information Device Profile (MIDP) technology in 1.0 and 2.0 versions, developed for Java applications.

A good advice is to try in the beginning the MIDP 1.0 / 128 Kbytes version, and progressively to advance to MIDP 2.0 and larger volumes (512 Kbytes or more).

The application is available for MIDP 2.0, MIDP 1.0. You have only to select one table on the field MIDP2.0 or MIDP1.0, according to the desired Bible version. Then, you shall make a click on the JAR (Java Archive) file in order to obtain the software to be installed on your mobile phone.

I recommend you to start with STARTER(MIDP1.0old) edition, then to continue with INTERMEDIATE(MIDP1.0), and in the end, if the mobile phone supports this thing, to try to install the ADVANCED (MIDP2.0) edition. Also, start with 128 kbytes volumes, continue with 512 kbytes, and at the end try the version in one file.

There are cases where the mobile phone requires so called JAD (Java Descriptor) files. These JAD files has to be uploaded, on this case, together with the desired JAR files(s).

There are different methods to download the applications in your mobile phone as follows:
1. Directly from Internet by using a WAP or GPRS connection
2. By using the infrared port of the mobile phone
3. By wireless Bluetooth access to the mobile phone
4. By cable link between PC ad mobile phone
5. If none from the above cases are valid

Next, we shall examine each case in order to have a successfully installation of the software.


1. Directly from Internet by using a WAP or GPRS connection
 

If your have Internet access on your mobile phone (e.g. WAP or GPRS), it is enough to access https://biblephone.intercer.net/wap/  from the browser of the mobile phone, and to access the desired Bible version, and then to make an option about MIDP1.0 or MIDP2.0, and finally to select the desired module (e.g. one or more). After the last selection, the desired version will be downloaded on your mobile phone.

Many phones have only this option for installing JAVA appplications.

2. By using the infrared port of the mobile phone

Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones.

If you don't have access to Internet directly from your mobile phone, then you shall have to pass to this step requiring to have infrared ports on your mobile phone and on the computer.
a. On this case, you will download the application by using the computer from the Internet (i.e. JAR files).
b. Once the application is downloaded (preferable on the desktop) you will have to activate the infrared port on the mobile phone and align it with the infrared port of the computer (preferable laptop).

c. Then a window will appear asking what file you want to send to the mobile phone. Next, you will select the downloaded JAR file, and after OK, the mobile phone will ask you if you want to load that file. You say YES and the application will be downloaded on your mobile phone.
d. Probably, you will be asked by the mobile phone where you want to save it (e.g. on the games or applications directories). After you made this selection, the file will be ready to be loaded for run.
The displaying preference can be set inside the application in order to have larger fonts, full screen display etc.

3. By wireless Bluetooth access to the mobile phone

Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones.
This situation is similar with the infrared case. You have only to activate Bluetooth access on your mobile phone (check if exists) and on the computer (check if exists).

4. By cable link between PC ad mobile phone
Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones.
On this case the steps are as follows:

a. On this case, you will download the application by using the computer from the Internet (i.e. JAR files).
b. Once the application is downloaded (preferable on the desktop) you will have to set up the wired connection between the mobile phone and the computer. Next, you will start the synchronization / data transfer application and download the JAR file in your mobile phone. Surely, you will have to consult the CD of your mobile phone.
c. By this application you shall transfer into your mobile phone the JAR file in the games or applications directories. Next, you will have to select for run the JAR desired file.

5. If none from the above cases are valid
On this unhappy case, I recommend you to find a friend with a laptop having infrared / Bluetooth capabilities, or to buy a data link cable, or to change your current model of mobile phone.
Unfortunately, some models of mobile phones require only WAP/GPRS in order to download and run Java applications.


Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones. Therefore check the documentation of them and also the page for specific models.

Why so many versions? Simple, because not all the mobile phones support the Bible in one file with MIDP 2.0 (the most advanced for the time being).

Multilingual Online Ebooks

It is possible now to have the inspirational ebooks on your browser and to read it allowing you to make comparisons between different translations or versions for a specific language. This occasion is unique, and you have only to browse to the desired author and book.


Select another version:Source: Text from read this link, compiled by biblephone2008@gmail.com

free counters

Locations of visitors to this page


If you have any questions, remarks, suggestions, please contact me here. May God bless you in studying the Holy Scriptures.Sitemap: Please select the BiblePhone modules in your language: