English Home Romanian Home
Electronic Bible Online Pages Multi Language Phone Application One Language d/">Download Ipod / MP4 Player Package Electronic Online Mobile Pages
Electronic Books Online Pages Build Ebook Phone Application Download Ebook Phone Application Download Desktop Application Download Ipod / MP4 Player Package Electronic Online Mobile Pages
Create Bible Application Create E-Books Application
Credits News
About our project   |    Mobile Pages   |   
Electronic Books / Adventist / Romanian / Ellen White / Web / Mărturii pentru comunitate vol.1

Adventist

Romanian

Printable ModePrintable Mode

Mărturii pentru comunitate vol.1, 20


20:1 Puterea exemplului - 1

20:2 În epistola lui Pavel către Tit, cap. 2,13 şi 14, citim: "aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos. El S-a dat pe Sine Însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune". Această măreaţă lucrare trebuie îndeplinită doar pentru aceia care vor să fie curăţiţi, vor să fie deosebiţi şi care manifestă zel pentru fapte bune. Cât de mulţi se dau însă înapoi din faţa procesului de curăţire! Ei nu doresc să trăiască adevărul, pentru că nu vor să apară ca fiind aparte în ochii lumii. Tocmai această amestecare cu lumea ne distruge spiritualitatea, curăţia şi zelul. Satana îşi exercită în mod continuu puterea pentru a insensibiliza pe poporul lui Dumnezeu, astfel încât conştiinţa lor să nu fie sensibilă la ceea ce este păcătos şi pentru ca semnul de distincţie între ei şi lume să poată fi nimicit.

20:3 Adesea am primit, prin scrisori, întrebări cu privire la îmbrăcăminte şi unii nu au înţeles corect ce am scris eu. Chiar categoria care mi-a fost prezentată ca imitând modele lumii a fost foarte înceată, chiar ultima, în a se lăsa afectată sau reformată. O altă clasă de oameni, care nu aveau gust în felul de a se îmbrăca şi care nu sunt ordonaţi, au profitat de pe urma a ceea ce am scris eu şi au mers în cealaltă extremă. Considerând că ei nu sunt mândri, i-au privit pe cei ce se îmbracă ordonat şi curat ca fiind mândri.

20:4 Unii au considerat că ciudăţeniile şi neglijenţa în îmbrăcăminte constituie o virtute specială. O parte dintre aceştia apucă pe un asemenea drum care le distruge influenţa asupra celor necredincioşi. Ei îi dezgustă pe cei care ar trebui să beneficieze de pe urma lor.

20:5 În timp ce viziunile au respins mândria şi imitarea modelor lumii, ele i-au respins de asemenea şi pe cei nepăsători faţă de felul cum arată şi care nu sunt curaţi, atât la corp, cât şi în ce priveşte îmbrăcămintea. Mi-a fost arătat în mod special că cei care susţin adevărul prezent trebuie să aibă grijă în mod deosebit să apară înaintea lui Dumnezeu, în Sabat, într-un mod care să arate că noi Îl respectăm pe Creator, care a sfinţit şi a onorat în mod special acea zi. Toţi aceia care au o anumită consideraţie faţă de Sabat trebuie să fie persoane curate, ordonate în îmbrăcăminte; pentru că ele vor apărea în faţa unui Dumnezeu gelos, care este ofensat prin necurăţie şi dezordine şi care observă orice semn de lipsă de respect. Unii au socotit că este rău să poarte altceva pe cap decât o pălărie de soare. Unii ca aceştia cad în extreme grave. Nu poate fi socotită mândrie dacă porţi o pălărie curată, simplă, de paie sau de mătase. Credinţa noastră, dacă este trăită, ne va conduce să fim atât de simpli în îmbrăcăminte, atât de plini de râvnă pentru fapte bune, încât vom fi observaţi ca fiind deosebiţi. Însă atunci când ne pierdem gustul pentru ordine şi curăţenie în îmbrăcăminte, noi părăsim de fapt adevărul, deoarece adevărul nu înjoseşte niciodată, ci înalţă. Necredincioşii îi privesc pe păzitorii Sabatului ca fiind oameni de jos, iar atunci când aceşti credincioşi sunt neglijenţi în îmbrăcăminte,

20:6 grosolani şi neciopliţi în ce priveşte manierele, influenţa lor nu face altceva decât să consolideze această concluzie a necredincioşilor. Aceia care susţin că sunt creştini în mijlocul primejdiilor din timpul sfârşitului şi nu imită Modelul umil, tăgăduitor de sine, se aşează ei înşişi în rândul vrăjmaşului. El îi consideră supuşii săi şi ei îi slujesc, fiind tot atât de important ca oricare dintre supuşii lui, pentru că ei au un nume pe care ar trebui să-l reprezinte, dar sunt morţi. Alţii îi iau ca exemplu şi, mergând pe urma lor, pierd cerul, căci, dacă aceştia nu ar fi susţinut că sunt creştini, exemplul lor nu ar fi însemnat nimic. Aceşti pretinşi creştini, neconsacraţi, nu sunt conştienţi de greutatea influenţei lor. Ei fac ca lupta să fie mult mai grea pentru cei care vor constitui poporul deosebit al lui Dumnezeu. Pavel, în Tit 2,15, se referă la poporul care aşteaptă venirea lui Hristos. El spune: "Spune lucrurile acestea, sfătuieşte şi mustră cu deplină putere. Nu lăsa pe nimeni să te dispreţuiască".

20:7 În timp ce ne prezentăm mărturia împotriva mândriei şi modelor lumii, întâmpinăm scuzele îndreptăţirii de sine. Unii sunt stimulaţi de exemplul altora. Cutare soră poartă inele; dacă e rău ca eu să port inele, e rău şi pentru ea. Copiii urmează exemplul altor copii, ai căror părinţi sunt păzitori ai Sabatului. Fratele A. este diacon în biserică. Copiii lui poartă inele şi de ce ar fi mai rău pentru mine, dacă port inele, decât este pentru ei? Aceia care prin exemplul lor le oferă creştinilor neconsacraţi argumente pentru a nu fi deosebiţi constituie o piedică în calea celor slabi; va trebui ca aceştia să dea socoteală lui Dumnezeu pentru exemplul lor. Sunt întrebată adesea: "Ce părere ai despre inele şi brăţări?" Eu răspund: V-am dat lumina pe care am primit-o. Mi-a fost arătat că inelele reprezintă o ruşine şi că noi nu ar trebui să încurajăm nicidecum o modă atinsă într-o asemenea măsură de ridicol.

20:8 Adesea sunt surprinsă să aud: "Sora White spune că nu este

20:9 greşit să purtăm inele mici". Nimeni nu m-a auzit vreodată spunând aşa ceva. După ce spun tot ce am de spus cu privire la inele, nimic nu mă poate determina câtuşi de puţin să încurajez pe cineva să poarte aşa ceva. Plăpumile matlasate, pompoase, şi inelele sunt nenecesare. Cel care ne-a creat nu a rânduit niciodată ca noi să fim deformaţi cu inele sau altceva ce ar semăna cu acestea. Însă poporul lui Dumnezeu a fost atât de mult timp călăuzit de invenţiile şi modele lumii, încât nu doreşte să meargă independent de acestea. Când studiez Scripturile, sunt alarmată pentru starea Israelului lui Dumnezeu din aceste timpuri din urmă. Ei sunt îndemnaţi să fugă de idolatrie. Mă tem că sunt adormiţi şi se conformează atât de mult lumii, încât le va fi greu să discearnă cine Îi slujeşte lui Dumnezeu şi cine nu Îi slujeşte. Distanţa dintre Domnul Hristos şi poporul Său se măreşte, dar se micşorează între acesta şi lume. Semnele de distincţie între pretinsul popor al lui Dumnezeu şi lume aproape că au dispărut. Ca şi Israelul din vechime, ei urmează urâciunile popoarelor din jurul lor.

20:10 Din cele ce mi-au fost arătate, inelele şi brăţările constituie o urâciune. Sunt indecente, imorale, iar poporul lui Dumnezeu greşeşte dacă urmează într-o măsură cât de mică sau încurajează această modă. Aceia care susţin că sunt poporul deosebit al lui Dumnezeu ar trebui să dea la o parte inelele, iar felul în care procedează în această privinţă trebuie să constituie o mustrare vie pentru cei care poartă inele. Unii pot aduce ca scuze convenienţele. Eu am călătorit mult şi mi-am dat seama că sunt multe inconvenienţe privind purtarea de inele. Cei care susţin că sunt necesare din motive de sănătate le poartă iarna, când sunt mai vătămătoare decât plăpumile bogat matlasate. Pe când călătoream cu trenul sau cu trăsura, am fost nevoită adesea să exclam: O, modestie, unde îţi este roşeaţa! Am văzut grupuri mari îngrămădindu-se în vagoane şi, pentru a putea înainta, inelele şi brăţările trebuia ridicate şi aşezate într-un fel indecent. Iar expunerea conformaţiei era de zece ori mai proeminentă la cei care purtau inele decât la cei care nu purtau. Dacă nu ar fi fost vorba de modă, cei care se expuneau astfel cu

20:11 indecenţă ar fi fost fluieraţi; însă modestia şi decenţa sunt sacrificate dumnezeului modei. Fie ca Dumnezeu să izbăvească pe poporul Său de acest păcat trist! Dumnezeu nu Se va îndura de cei care sunt sclavii modei. Însă, presupunând că este vorba de convenienţe în purtarea de inele, dovedeşte aceasta că este bine a fi purtate? Moda se va schimba, iar convenienţa nu va mai fi menţionată. Este datoria fiecărui copil al lui Dumnezeu să se întrebe: "Prin ce mă deosebesc eu de lume?" Să suferim puţin datorită faptului că nu suntem ca ceilalţi şi să fim de partea cea bună. Ce cruci poartă poporul lui Dumnezeu? Ei se amestecă cu lumea, se fac părtaşi la spiritul ei, la modul de a se îmbrăca, vorbi şi acţiona al acesteia.

20:12 Citiţi 1 Tim. 2, 9.10: "De asemenea, femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe; ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase." De asemenea, 1 Petru 3,3-5: "Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu şi erau supuse bărbaţilor lor."

20:13 Puterea exemplului este mare. Sora A. se aventurează să poarte inele mici. Sora B. spune: "Nu e mai păcat ca eu să port inele de cum este ca sora A să poarte", şi ea le poartă un pic mai mari. Sora C. imită exemplul surorilor A. şi B. şi poartă inele mai mari decât ale acestora, însă toate susţin că inelele lor sunt mici.

20:14 Părinţii care vor să-şi înveţe copiii cât de rău este să urmezi modele lumii au de dus o luptă grea. Ei întâmpină replici ca acestea: "De ce, mamă, surorile A, B. şi C. poartă inele? Dacă este păcat pentru mine, este şi pentru ele." Ce pot spune părinţii?

20:15 Ei ar trebui să dea un exemplu bun copiilor lor şi, deşi exemplul pretinşilor urmaşi ai lui Hristos îi fac pe copii să creadă că părinţii lor sunt prea exigenţi şi severi în restricţiile lor, totuşi Dumnezeu va binecuvânta eforturile acestor părinţi conştiincioşi. Dacă părinţii nu iau o poziţie hotărâtă, fermă, copiii vor fi duşi de curent, căci Satana şi îngerii lui cei răi lucrează asupra minţilor lor, iar exemplul pretinşilor creştini, neconsacraţi, face ca lucrarea de biruire a răului să fie şi mai grea pentru ei. Totuşi, cu credinţă în Dumnezeu şi rugăciune serioasă, părinţii credincioşi ar trebui să meargă înainte, pe această cale aspră a datoriei. Calea crucii este în sus şi înainte. Şi pe măsură ce mergem înainte pe aceasta, căutând lucrurile de sus, trebuie să lăsăm departe, tot mai departe lucrurile care aparţin de pământ. În timp ce lumea şi oamenii fireşti se îndreaptă în jos, spre moarte, aceia care urcă muntele vor avea de făcut eforturi, căci, dacă nu, vor fi traşi în jos, ca şi ei.

20:16 Copiii lumii sunt numiţi fiii întunericului. Ei sunt orbiţi de dumnezeul acestei lumi şi sunt conduşi de spiritul prinţului întunericului. Ei nu se pot bucura de lucrurile cereşti. Copiii luminii sunt legaţi de lucrurile de sus. Ei lasă în urma lor lucrurile acestei lumi şi împlinesc porunca: "Ieşiţi din mijlocul lor, despărţiţi-vă de ei"(2 Cor. 6, 17). Aici găsim o făgăduinţă condiţionată: "Vă voi primi". De la început, Domnul Hristos l-a ales pe poporul Său şi l-a scos din lume, i-a cerut să se despartă de aceasta şi să nu ia parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Dacă Îl iubesc pe Dumnezeu şi îi păzesc poruncile, copiii Lui, nu vor fi prieteni cu lumea şi nu vor iubi plăcerile ei. Nu poate exista înţelegere între Hristos şi Belial.

20:17 Profetul Ezra, un alt slujitor credincios al comunităţii ebraice, a fost uluit atunci când căpeteniile au venit la el, spunând: "Poporul lui Israel, preoţii şi leviţii nu s-au despărţit de popoarele acestor

20:18 ţări şi au făcut urâciunile lor"(Ezra 9,1). "După tot ce ni s-a întâmplat din pricina faptelor rele şi a marilor greşeli pe care le-am făcut, măcar că Tu, Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit după fărădelegile noastre, se cuvine ca acum, când ne-ai păstrat pe aceşti oameni scăpaţi, să începem iarăşi să călcăm poruncile Tale şi să ne încuscrim cu aceste popoare urâcioase? N-ar izbucni atunci iarăşi mânia Ta împotriva noastră, până acolo încât ne-ar nimici, fără să lase nici o rămăşiţă, nici robi izbăviţi? Doamne, Dumnezeul lui Israel, Tu eşti drept; căci astăzi noi suntem o rămăşiţă de robi izbăviţi. Iată-ne înaintea Ta ca nişte vinovaţi, şi din această pricină nu putem sta înaintea Ta."(Ezra 9,13-15).

20:19 2 Cronici 36,14-16: "Toate căpeteniile preoţilor şi poporului au înmulţit şi ei fărădelegile, după toate urâciunile neamurilor, şi au pângărit Casa Domnului, pe care o sfinţise El în Ierusalim. Domnul, Dumnezeul părinţilor lor, a dat din vreme trimişilor Săi însărcinarea să-i înştiinţeze, căci voia să cruţe pe poporul Său în locaşul Său. Dar ei şi-au bătut joc de trimişii lui Dumnezeu, I-au nesocotit cuvintele şi au râs de proorocii Lui, până când mânia Domnului împotriva poporului a ajuns fără leac".

20:20 Levitic 18,26.27: "Păziţi dar legile şi poruncile Mele şi nu faceţi nici una din aceste spurcăciuni, nici băştinaşul, nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru. Căci toate aceste spurcăciuni le-au făcut oamenii din ţara aceasta, care au fost înaintea voastră în ea, şi astfel ţara a fost pângărită".

20:21 Deuteronom 32,16-22: "L-au întărâtat la gelozie prin dumnezei străini, L-au mâniat prin urâciuni. Au adus jertfe dracilor, unor idoli care nu sunt dumnezei, unor dumnezei pe care nu-i cunoşteau, dumnezei noi veniţi de curând, de care nu se temuseră părinţii noştri. Ai părăsit Stânca cea care te-a născut, şi ai uitat pe Dumnezeul care te-a întocmit. Domnul a văzut lucrul acesta şi S-a mâniat,

20:22 S-a supărat pe fiii şi fiicele Lui. El a zis: "Îmi voi ascunde faţa de ei şi voi vedea care le va fi sfârşitul, căci sunt un neam stricat, sunt nişte copii necredincioşi. Mi-au întărâtat gelozia prin ceea ce nu este Dumnezeu, M-au mâniat prin idolii lor deşerţi şi Eu îi voi întărâta la gelozie printr-un popor care nu este un popor. Îi voi mânia printr-un neam fără pricepere. Căci focul mâniei Mele s-a aprins şi va arde până în fundul locuinţei morţilor, va nimici pământul şi roadele lui, va arde temeliile munţilor".

20:23 Aici citim avertizările pe care le-a dat Dumnezeu vechiului Israel. Nu a fost voia Sa ca ei să hoinărească atât de mult timp în pustie; El i-ar fi adus imediat în Ţara Făgăduită dacă s-ar fi supus şi le-ar fi plăcut să fie conduşi de El; însă, pentru că ei L-au întristat atât de des în pustie, El a jurat în mânia Lui că nu vor intra în odihna Lui şi i-a salvat doar pe doi care L-au urmat pe deplin. Dumnezeu i-a cerut poporului Său să se încreadă doar în El. Nu a dorit ca ei să primească ajutor de la cei care nu Îi slujeau Lui.

20:24 Vă rog să citiţi Ezra 4,1-5: "Vrăjmaşii lui Iuda şi Beniamim au auzit că fiii robiei zidesc un Templu Domnului, Dumnezeului lui Israel. Au venit la Zorobabel şi la capii de familii şi le-au zis: 'Să zidim şi noi cu voi; căci şi noi chemăm ca şi voi pe Dumnezeul vostru, şi-I aducem jertfe din vremea lui Essar - Hadon, împăratul Asiriei, care ne-a adus aici'. Dar Zorobabel, Iosua şi ceilalţi capi ai familiilor lui Israel, le-au răspuns: 'Nu se cuvine să zidiţi împreună cu noi Casa Domnului, Dumnezeului nostru, căci noi singuri o vom zidi Domnului, Dumnezeului lui Israel, cum ne-a poruncit împăratul Cir, împăratul perşilor.' Atunci oamenii ţării au muiat inima poporului lui Iuda; l-au înfricoşat ca să-l împiedice să zidească şi au mituit cu preţ de argint pe sfetnici ca să zădărnicească lucrarea."

20:25 Ezra 8,21-23: "Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noştri şi pentru tot ce era al nostru. Mi-era ruşine să cer împăratului o oaste de însoţire şi călăreţi, ca să ne ocrotească împotriva vrăjmaşului pe drum, căci spusesem împăratului: Mâna Dumnezeului nostru este, spre binele lor, peste toţi cei ce-L caută, dar puterea şi mânia Lui sunt peste toţi cei ce-L părăsesc. Pentru aceasta am postit şi am chemat pe Dumnezeul nostru. Şi El ne-a ascultat."

20:26 Profetul acestor înaintaşi nu priveau poporul ţării ca fiind închinători ai adevăratului Dumnezeu şi, deşi aceştia pretindeau că le sunt prieteni şi vor să-i ajute, ei nu îndrăzneau să se unească cu ei în nici unul din lucrurile care privea închinarea faţă de El. Când erau pe punctul de a pleca la Ierusalim pentru a construi Templul lui Dumnezeu şi pentru a restaura închinarea faţă de El, ei nu au cerut ajutor împăratului pentru drumul pe care-l aveau de făcut, ci, cu post şi rugăciune, au căutat pe Domnul pentru ajutor. Ei credeau că Domnul îi va apăra şi-i va ajuta pe slujitorii Săi în eforturile lor de a-I sluji. Creatorul tuturor lucrurilor nu are nevoie de ajutor din partea vrăjmaşilor Săi pentru a restaura închinarea adevărată faţă de El. El nu cere jertfă din partea celor nelegiuiţi şi nici nu acceptă darurile acelora care au alţi dumnezei în afară de Domnul.

Printable Mode

Seek to any passage:


Book:
Chapter:
Paragraph:

Search the text:


Search in:
Terms:
Case insensitive:


Special note for ANDROID SmartPhones
I recommend to download PhoneMe emulator for Android from here. Especially I recommend phoneME Advanced - Foundation Profile + MIDP High Resolution b168 rev20547 from here, or from here.

Then you have to build your application, to transfer the .jar and .jad files on your mobile phone and run using this nice emulator.

1. Install a Zip Utility from Android Market.

2. Install a File Manager from Android Market.

3. Download and install PhoneMe, as mentioned above.

4. Build your application by using Download Multilingual Service or Dynamic Download (zip).

5. Copy the zip file into your Android Phone and unzip the content in a folder, and then write down the path to the unzipped files and the name of the .jad file.

6. Launch PhoneMe from your smartphone.

7. Inside PhoneMe, write to the main window the path and the name to the .jad file, above mentioned. Will look something like: file:///mnt/sd/download/BiblePhone.jad and then press enter.

8. The application will be installed, and next a hyperlink will be available below the above mentioned textbox. On this way you can install as many of MIDP application you like on your Android Phone.


How to install the application in Java Mobile enabled phones

It is possible now to have the Holy Scriptures on your mobile phone and to read it wherever you are due to the Mobile Information Device Profile (MIDP) technology in 1.0 and 2.0 versions, developed for Java applications.

A good advice is to try in the beginning the MIDP 1.0 / 128 Kbytes version, and progressively to advance to MIDP 2.0 and larger volumes (512 Kbytes or more).

The application is available for MIDP 2.0, MIDP 1.0. You have only to select one table on the field MIDP2.0 or MIDP1.0, according to the desired Bible version. Then, you shall make a click on the JAR (Java Archive) file in order to obtain the software to be installed on your mobile phone.

I recommend you to start with STARTER(MIDP1.0old) edition, then to continue with INTERMEDIATE(MIDP1.0), and in the end, if the mobile phone supports this thing, to try to install the ADVANCED (MIDP2.0) edition. Also, start with 128 kbytes volumes, continue with 512 kbytes, and at the end try the version in one file.

There are cases where the mobile phone requires so called JAD (Java Descriptor) files. These JAD files has to be uploaded, on this case, together with the desired JAR files(s).

There are different methods to download the applications in your mobile phone as follows:
1. Directly from Internet by using a WAP or GPRS connection
2. By using the infrared port of the mobile phone
3. By wireless Bluetooth access to the mobile phone
4. By cable link between PC ad mobile phone
5. If none from the above cases are valid

Next, we shall examine each case in order to have a successfully installation of the software.


1. Directly from Internet by using a WAP or GPRS connection
 

If your have Internet access on your mobile phone (e.g. WAP or GPRS), it is enough to access https://biblephone.intercer.net/wap/  from the browser of the mobile phone, and to access the desired Bible version, and then to make an option about MIDP1.0 or MIDP2.0, and finally to select the desired module (e.g. one or more). After the last selection, the desired version will be downloaded on your mobile phone.

Many phones have only this option for installing JAVA appplications.

2. By using the infrared port of the mobile phone

Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones.

If you don't have access to Internet directly from your mobile phone, then you shall have to pass to this step requiring to have infrared ports on your mobile phone and on the computer.
a. On this case, you will download the application by using the computer from the Internet (i.e. JAR files).
b. Once the application is downloaded (preferable on the desktop) you will have to activate the infrared port on the mobile phone and align it with the infrared port of the computer (preferable laptop).

c. Then a window will appear asking what file you want to send to the mobile phone. Next, you will select the downloaded JAR file, and after OK, the mobile phone will ask you if you want to load that file. You say YES and the application will be downloaded on your mobile phone.
d. Probably, you will be asked by the mobile phone where you want to save it (e.g. on the games or applications directories). After you made this selection, the file will be ready to be loaded for run.
The displaying preference can be set inside the application in order to have larger fonts, full screen display etc.

3. By wireless Bluetooth access to the mobile phone

Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones.
This situation is similar with the infrared case. You have only to activate Bluetooth access on your mobile phone (check if exists) and on the computer (check if exists).

4. By cable link between PC ad mobile phone
Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones.
On this case the steps are as follows:

a. On this case, you will download the application by using the computer from the Internet (i.e. JAR files).
b. Once the application is downloaded (preferable on the desktop) you will have to set up the wired connection between the mobile phone and the computer. Next, you will start the synchronization / data transfer application and download the JAR file in your mobile phone. Surely, you will have to consult the CD of your mobile phone.
c. By this application you shall transfer into your mobile phone the JAR file in the games or applications directories. Next, you will have to select for run the JAR desired file.

5. If none from the above cases are valid
On this unhappy case, I recommend you to find a friend with a laptop having infrared / Bluetooth capabilities, or to buy a data link cable, or to change your current model of mobile phone.
Unfortunately, some models of mobile phones require only WAP/GPRS in order to download and run Java applications.


Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones. Therefore check the documentation of them and also the page for specific models.

Why so many versions? Simple, because not all the mobile phones support the Bible in one file with MIDP 2.0 (the most advanced for the time being).

Multilingual Online Ebooks

It is possible now to have the inspirational ebooks on your browser and to read it allowing you to make comparisons between different translations or versions for a specific language. This occasion is unique, and you have only to browse to the desired author and book.


Select another version:Source: Text from read this link, compiled by biblephone2008@gmail.com

free counters

Locations of visitors to this page


If you have any questions, remarks, suggestions, please contact me here. May God bless you in studying the Holy Scriptures.Sitemap: Please select the BiblePhone modules in your language: