English Home Romanian Home
Electronic Bible Online Pages Multi Language Phone Application One Language d/">Download Ipod / MP4 Player Package Electronic Online Mobile Pages
Electronic Books Online Pages Build Ebook Phone Application Download Ebook Phone Application Download Desktop Application Download Ipod / MP4 Player Package Electronic Online Mobile Pages
Create Bible Application Create E-Books Application
Credits News
About our project   |    Mobile Pages   |   
Electronic Books / Adventist / Romanian / Ellen White / Web / Mărturii pentru comunitate vol.1

Adventist

Romanian

Printable ModePrintable Mode

Mărturii pentru comunitate vol.1, 11


11:1 Soţiile pastorilor

11:2 Am văzut soţiile pastorilor. Unele dintre ele nu le sunt de ajutor soţilor lor, deşi susţin solia îngerului al treilea. Ele sunt preocupate mai mult de propriile lor dorinţe şi plăceri decât de voia lui Dumnezeu sau de cum să sprijine braţele soţilor lor prin rugăciuni credincioase şi o purtare atentă. Am văzut că unele dintre ele apucă pe o cale atât de îndărătnică şi egoistă, încât Satana face din ele uneltele sale şi lucrează prin ele pentru a distruge influenţa şi utilitatea soţilor lor. Ele îşi iau libertatea să se plângă şi să murmure dacă ajung la strâmtorare. Ele au uitat de suferinţele primilor creştini pentru cauza adevărului şi socotesc că au dreptul să aibă propriile lor dorinţe şi propria lor cale şi să-şi urmeze propria lor voinţă. Ele uită suferinţa lui Isus, Învăţătorul lor. Ele L-au uitat pe Omul durerilor, Cel care era obişnuit cu suferinţa - care nu avea unde să-Şi plece

11:3 capul. Ele nu se sinchisesc să-şi aducă aminte de acea frunte sfântă, străpunsă de coroana de spini. Ele Îl uită pe Acela care Şi-a dus crucea la Calvar, leşinând sub povara ei. Nu doar povara crucii de lemn era asupra Lui, ci povara cea grea a păcatelor lumii. Ele uită de piroane bătute fără milă în mâinile şi picioarele Sale şi uită strigătele sfâşietoare, de moarte: "Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?" După toate aceste suferinţe îndurate pentru ele, acestea refuză cu încăpăţânare să sufere de dragul lui Hristos.

11:4 Am văzut că aceste persoane se înşeală singure. Ele nu au nici o contribuţie la lucrare; au adevărul, dar nu sunt de partea adevărului. Dacă adevărul, adevărul cel important şi solemn, ar pune stăpânire pe ele, eul ar muri; atunci vorbirea lor nu ar mai fi de felul: "Eu voi merge acolo, eu voi rămâne aici"; ci întrebarea lor sinceră va fi: "Unde doreşte Dumnezeu să fiu eu? Unde I-aş putea aduce mai multă slavă şi unde ar putea eforturile noastre unite să facă cel mai mult bine?" Voinţa lor va fi cufundată în voia lui Dumnezeu. Încăpăţânarea şi lipsa de consacrare ale unora dintre soţiile pastorilor vor sta în calea păcătoşilor; sângele unor suflete va fi pe veşmintele lor. Unii pastori au adus o puternică mărturie în ce priveşte datoria şi relele din biserică; însă acest lucru nu au avut efectul dorit, pentru că tocmai soţiile lor aveau nevoie de acea mărturie, iar asupra acestora s-a întors ocara cu multă greutate. Ei au lăsat ca soţiile lor să-i prejudicieze şi să-i tragă în jos, tulburându-le mintea, astfel ca influenţa şi utilitatea lor să fie pierdute; ei sunt deznădăjduiţi şi descurajaţi şi nu îşi dau seama de adevărata sursă a necazului lor. Aceasta este chiar din cămin.

11:5 Aceste surori sunt strâns legate de lucrarea lui Dumnezeu, dacă El i-a chemat pe soţii lor să predice adevărul prezent. Aceşti slujitori, dacă au fost cu adevărat chemaţi de Dumnezeu, vor simţi importanţa adevărului. Ei stau între cei vii şi între cei morţi şi trebuie să vegheze asupra sufletelor pentru că trebuie să dea

11:6 socoteală. Solemnă este chemarea lor şi soţiile lor pot fi ori o mare binecuvântare pentru ei, ori un mare blestem. Ele îi pot încuraja când sunt deznădăjduiţi, îi pot mângâia când sunt dărâmaţi şi îndemna să privească în sus şi să se încreadă pe deplin în Dumnezeu, atunci când credinţa li se clatină. Sau pot lua calea opusă, privind asupra părţii întunecoase, socotind că trec prin greutăţi, neavând credinţă în Dumnezeu şi vorbind despre necazurile şi necredinţa lor soţilor lor, îngăduindu-şi un spirit de murmurare, de plângere, şi astfel să le fie acestora o povară grea, chiar un blestem.

11:7 Am văzut că soţiile de pastori trebuie să-şi ajute soţii în lucrul lor şi să fie exigente şi atente în privinţa influenţei pe care o exercită, pentru că sunt privite şi se aşteaptă mai mult de la ele decât de la ceilalţi. Îmbrăcămintea lor trebuie să fie un exemplu. Vieţile lor, vorbirea lor trebuie să fie un exemplu, fiind o mireasmă de viaţă spre viaţă, nu spre moarte. Am văzut că ele trebuie să ia o poziţie umilă, blândă, totuşi demnă, nezăbovind în conversaţiile lor asupra unor lucruri care nu îndreaptă mintea lor către ceruri. Marea întrebare ar trebui să fie: "Cum aş putea să-mi mântuiesc propriul meu suflet şi totodată să fiu şi mijlocul de a-i salva pe alţii?" Am văzut că în această lucrare Dumnezeu nu acceptă să se lucreze doar cu jumătate de inimă. El doreşte ca toată inima, tot interesul să fie implicate. Influenţa lor vorbeşte hotărât şi negreşit, ori în favoarea adevărului, ori împotriva acestuia. Ele ori adună cu Isus, ori risipesc în altă parte. O soţie nesfinţită este cel mai mare blestem pe care-l poate avea un pastor. Aceşti slujitori ai lui Dumnezeu, care au fost şi sunt încă în această situaţie nefericită prin faptul că au în cămin o astfel de influenţă ucigătoare, ar trebui să înalţe de două ori mai multe rugăciuni şi să vegheze, să ia o poziţie fermă, hotărâtă, şi să nu lase ca această negură să-i doboare. Ei trebuie să se lipească mai mult de Dumnezeu, să fie hotărâţi şi neclintiţi, să-şi conducă bine familia şi să trăiască astfel, încât să poată avea aprobarea lui Dumnezeu şi să se bucure de paza îngerilor. Însă, dacă ei cedează dorinţelor soţiilor lor neconsacrate, neplăcerea lui Dumnezeu va fi atrasă asupra acelei case. Chivotul lui Dumnezeu nu-şi poate avea locul în casă, deoarece ei îşi îngăduie şi se complac în păcatele lor.

11:8 Dumnezeul nostru este un Dumnezeu gelos. Este un lucru îngrozitor să te joci cu El. În vechime, Acan a poftit o placă de aur şi o mantie babiloniană şi le-a ascuns, şi astfel tot Israelul a suferit, fugind din faţa vrăjmaşilor. Iar când Iosua a întrebat care este cauza, Domnul a spus: "Scoală-te, sfinţeşte poporul. Sfinţiţi-vă pentru ziua de mâine. Căci aşa zice Domnul, Dumnezeul lui Israel: 'În mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire, Israele; nu vei putea să ţii piept vrăjmaşilor tăi, până nu veţi scoate lucrul dat spre nimicire din mijlocul vostru'" (Iosua 7,13). Acan a păcătuit şi Dumnezeu l-a nimicit pe el şi toată casa lui, cu tot ce avea, şi astfel a îndepărtat blestemul aflat asupra lui Israel.

11:9 Am văzut că Israelul lui Dumnezeu trebuie să se ridice şi să-şi reînnoiască puterea în El, reînnoind şi ţinând legământul lor cu Dumnezeu. Lăcomia, egoismul, iubirea de bani şi iubirea de lume, toate acestea se găsesc în rândurile păzitorilor Sabatului. Aceste păcate distrug spiritul de sacrificiu din poporul lui Dumnezeu. Cei care au această lăcomie în inimă nu sunt conştienţi de ea. Aceasta pune stăpânire pe ei pe nesimţite, şi dacă nu este scoasă din rădăcină, nimicirea lor este sigură, aşa cum a fost cea a lui Acan. Mulţi au luat jertfa de pe altarul lui Dumnezeu. Ei iubesc lumea, câştigul ei şi măreţia ei, iar dacă nu se petrece o schimbare totală în ei, vor pieri o dată cu lumea. Dumnezeu le-a împrumutat mijloace; acestea nu le aparţin, ci Dumnezeu i-a făcut pe ei ispravnici peste acestea. Şi din această cauză, ei le socotesc ale lor şi îşi fac din ele comori. Însă, oh, cât de repede, când mâna lui Dumnezeu, care i-a făcut să prospere, este îndepărtată de la ei, totul le este luat, într-un moment! Trebuie să se facă sacrificiu pentru Dumnezeu, eul să fie tăgăduit de dragul adevărului. Oh, cât de slab şi de fragil este omul! Cât de prăpădit este braţul lui! Am văzut că în curând trufia omului va fi doborâtă la pământ şi mândria lui umilită. Regi şi nobili, bogaţi şi săraci, toţi laolaltă se vor pleca şi plăgile ucigătoare ale lui Dumnezeu vor cădea peste ei.

11:10 MĂRTURIA 3

11:11 Fii plin de râvnă şi pocăieşte-te

11:12 Stimaţi fraţi şi surori, Domnul mi-a arătat în viziune câteva lucruri cu privire la biserică, aflată în starea ei prezentă de căldicel, lucruri pe care vi le voi relata. Biserica a fost prezentată în faţa mea în viziune. Îngerul a spus bisericii: "Isus îţi vorbeşte: 'Fii plin de râvnă şi pocăieşte-te'". Am văzut că această lucrare trebuie luată în serios. Sunt lucruri pentru care este nevoie de pocăinţă. Înclinaţia spre lume, egoismul şi lăcomia au distrus spiritualitatea din viaţa poporului lui Dumnezeu.

11:13 Pericolul pentru poporul lui Dumnezeu în ultimii câţiva ani a fost iubirea de lume. Din aceasta au izvorât păcatele egoismului şi lăcomiei. Cu cât obţin mai mult din ceea ce aparţine acestei lumi, cu atât se leagă mai mult sufleteşte de ea; şi încă doresc mai mult. Îngerul a spus: "Este mai uşor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în Împărăţia lui Dumnezeu"(Luca 18,25). Cu toate acestea, mulţi dintre cei ce pretind că au de spus ultimul cuvânt de avertizare către lume se luptă cu toate puterile lor să se aşeze într-o poziţie din care este mai uşor ca o cămilă să treacă prin urechea acului decât să intre ei în împărăţie.

11:14 Aceste comori pământeşti sunt binecuvântări când sunt bine folosite. Cei care le au ar trebui să-şi dea seama că le sunt împrumutate de Dumnezeu şi că ei ar trebui să-şi folosească cu bucurie mijloacele pe care le au pentru înaintarea cauzei Sale. Ei nu îşi vor pierde răsplata aici. Ei vor

11:15 fi priviţi cu generozitate de îngerii lui Dumnezeu, care le vor pregăti o comoară şi în ceruri.

11:16 Am văzut că Satana îi urmăreşte pe cei care au o fire egoistă, lacomă, dintre cei care pretind că au adevărul, şi îi ispiteşte prin prosperitate, oferindu-le bogăţiile pământului. El ştie că, dacă nu îşi înving temperamentul natural, ei se vor împletici şi vor cădea pentru că îl iubesc pe mamona şi se închină idolului lui. Ţinta lui Satana este adeseori atinsă. Dragostea puternică pentru lume învinge şi înăbuşă dragostea pentru adevăr. Împărăţiile lumii le sunt oferite şi cu nerăbdare ei se aruncă asupra comorilor lor şi socotesc că prosperă de minune. Satana triumfă pentru că planul lui are succes. Ei au renunţat la iubirea de Dumnezeu pentru iubirea de lume.

11:17 Am văzut că cei care prosperă în acest fel pot zădărnici planul lui Satana, dacă vor birui lăcomia lor egoistă prin consacrarea tuturor bunurilor lor pe altarul lui Dumnezeu. Şi când vor vedea unde este nevoie de mijloace pentru înaintarea cauzei adevărului şi vor ajuta pe văduve, pe orfani şi pe cei necăjiţi, ei vor da cu bucurie şi îşi vor strânge în acest fel o comoară în ceruri.

11:18 Daţi atenţie sfatului Martorului Credincios. Cumpăraţi aur încercat în foc ca să vă îmbogăţiţi, haine albe cu care să vă îmbrăcaţi şi alifie pentru ochi ca să puteţi vedea. Faceţi ceva. Aceste comori preţioase nu vor cădea peste noi fără nici un efort din partea noastră. Trebuie să le cumpărăm - "fiţi plini de râvnă şi pocăiţi-vă"- ieşiţi din starea de căldicel. Trebuie să ne trezim pentru a ne putea vedea relele, să ne cercetăm pentru a ne descoperi păcatele şi să ne pocăim cu toată râvna de aceste nelegiuiri.

11:19 Am văzut că fraţii care deţin averi trebuie să facă ceva pentru a se smulge din prinsoarea acestor comori pământeşti şi a birui iubirea lor pentru lume. Mulţi dintre ei iubesc această lume, îşi iubesc comoara, însă nu vor să recunoască acest lucru. Ei trebuie să fie plini de râvnă şi să se pocăiască de lăcomia şi egoismul lor, pentru ca dragostea adevărului să poată cuprinde totul în viaţa lor. Am văzut că

11:20 mulţi din aceia care posedă bogăţii vor eşua în ce priveşte cumpărarea aurului, a hainelor albe şi a alifiei pentru ochi. Zelul lor nu are intensitatea şi seriozitatea proporţională cu valoarea scopului pe care îl urmăresc.

11:21 Am văzut cum luptau aceşti oameni pentru bogăţiile pământeşti; cât zel, câtă seriozitate, câtă energie pentru a obţine o comoară pământească ce în curând nu va mai fi! Ce calcule reci fac ei! Plănuiesc şi trudesc devreme şi târziu, îşi sacrifică tihna şi confortul pentru o comoară pământească. Un zel similar din partea lor în vederea dobândirii aurului, a hainelor albe şi a alifiei pentru ochi îi va face să ajungă în posesia acelei mult dorite comori de viaţă, viaţă veşnică, în Împărăţia lui Dumnezeu. Am văzut că, dacă sunt persoane care au nevoie de alifie pentru ochi, atunci aceştia sunt cei care au bogăţii pământeşti. Mulţi dintre ei sunt orbi în ce priveşte starea lor, orbi în ce priveşte ataşarea lor de această lume. Oh, de ar putea vedea!

11:22 "Iată, Eu stau la uşă şi bat; dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el şi el cu Mine"(Apoc.3,20). Am văzut că mulţi au îngrămădit atât de mult moloz la uşa inimii lor, încât nu o pot deschide. Unii au de îndepărtat disensiuni dintre între ei şi fraţii lor. Alţii au temperamente rele. Alţii au rostogolit lumea în faţa uşii inimii lor, şi aceasta blochează uşa. Tot acest moloz trebuie îndepărtat şi atunci ei pot deschide uşa şi-I pot spune bun-venit Mântuitorului.

11:23 O, cât de preţioasă era această făgăduinţă care mi-a fost arătată în viziune! "Voi intra la el, voi cina cu el şi el cu Mine." O, iubire, iubire minunată a lui Dumnezeu! Deşi suntem în această stare de căldicel şi plini de păcate, El ne spune: "Întoarceţi-vă la Mine şi Eu mă voi întoarce la voi şi vă voi vindeca de toată apostazia voastră". Acest lucru a fost repetat de înger de mai multe ori. "Întoarceţi-vă la Mine şi Eu Mă voi întoarce la voi şi vă voi vindeca de toată apostazia voastră."

11:24 Am văzut că unii se vor întoarce cu bucurie. Alţii nu vor lăsa ca această solie către Laodicea să aibă influenţă asupra lor. Ei vor aluneca, vor ajunge mai rău ca înainte şi vor fi vărsaţi din gura Domnului. Doar aceia care se vor pocăi cu râvnă se vor bucura de favoarea lui Dumnezeu.

11:25 "Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie." Noi putem birui. Da, pe deplin, cu totul. Isus a murit pentru ca noi să putem birui firea cea rea, orice păcat, orice ispită şi să putem sta în cele din urmă alături de El.

11:26 Este privilegiul nostru acela de a avea credinţa şi mântuirea. Am văzut că puterea Sa ne va fi acordată cu tot atâta îmbelşugare ca şi până acum. Biserica lui Dumnezeu este cea care şi-a pierdut credinţa de a cere, cu toată energia pusă în luptă, strigând ca şi Iacov: "Nu te las să pleci până nu mă vei binecuvânta". Credinţa durabilă, răbdătoare, este pe cale de a muri. Aceasta trebuie să prindă din nou viaţă în inimile poporului lui Dumnezeu. Trebuie să se ceară binecuvântarea lui Dumnezeu. Credinţa, credinţa vie, ne poartă întotdeauna spre Dumnezeu, spre slavă; iar necredinţa ne duce în jos, către întuneric şi moarte.

11:27 Am văzut că minţile unora din biserică nu sunt îndreptate în direcţia cea bună. Datorită temperamentelor lor deosebite, ei îşi formează anumite păreri după care îşi măsoară fraţii. Şi dacă cineva nu este întru totul de acord cu ei, de îndată este necaz în tabără. Unii strecoară ţânţarul şi înghit cămila.

11:28 Aceste păreri preconcepute au fost cocoloşite şi îngăduite prea mult. S-au căutat bârna şi paiul. Şi când nu au existat dificultăţi reale în biserică, atunci au fost fabricate necazuri. Minţile celor din biserică şi ale slujitorilor lui Dumnezeu sunt îndepărtate de Domnul, de adevăr şi de cer, pentru a zăbovi asupra întunericului. Satana tresaltă văzând asemenea lucruri; se delectează cu ele. Însă nu acestea sunt încercările prin care

11:29 va fi curăţită biserica şi care la sfârşit vor spori puterea poporului lui Dumnezeu.

11:30 Am văzut că unii se veştejesc din punct de vedere spiritual. Ei au trăit veghind ca fraţii lor să facă ceea ce este bine - prinzând orice greşeală pentru a-i necăji. Şi, în timp ce fac astfel, mintea lor nu este îndreptată nici către Dumnezeu, nici către cer, nici spre adevăr; ci exact într-acolo unde doreşte Satana - spre o altă persoană decât ei înşişi. Sufletele lor sunt neglijate; rareori îşi văd sau îşi simt propriile lor greşeli pentru că sunt prea ocupaţi să urmărească greşelile altora, fără a privi prea mult asupra propriilor lor suflete sau a-şi cerceta propriile lor inimi. Îmbrăcămintea unei persoane, o bonetă, un şorţ, le captivează toată atenţia. Ei trebuie să vorbească despre aceasta cu cutare sau cu cutare şi au suficient de lucru timp de câteva săptămâni. Am văzut că toată religia pe care o au unele suflete sărmane constă în a urmări îmbrăcămintea şi faptele altora şi a găsi greşeli la aceştia. Dacă nu fac o reformă în viaţa lor, nu va fi loc pentru ei în ceruri, căci ei vor găsi greşeli chiar şi la Domnul.

11:31 Îngerul a spus: "A te pune în rânduială cu Dumnezeu este o lucrare personală. Lucrarea se face între Dumnezeu şi propriile noastre suflete. Însă când oamenii au atât de multă grijă de greşelile altora, ei nu au grijă de ei înşişi. Aceste persoane capricioase, căutătoare de greşeli, se vor vindeca de regulă de acest obicei dacă vor merge direct la persoana despre care socotesc că este greşită. Este atât de greu de făcut acest lucru, încât vor renunţa mai degrabă la părerile lor decât să meargă. Însă e mult mai uşor de dat frâu liber limbii încoace şi încolo, când persoana acuzată nu este prezentă.

11:32 Unii socotesc că este greşit să încerci să păstrezi ordine în serviciile de închinare pentru Dumnezeu. Însă eu am văzut că nu este un lucru periculos să păstrezi ordine în biserica lui Dumnezeu. Am văzut că lui Dumnezeu nu-I place dezordinea şi că trebuie să existe ordine atunci când se fac rugăciuni şi când se cântă. Noi nu ar trebui să venim în casa lui Dumnezeu pentru a ne ruga pentru familiile noastre, afară de cazul când un simţământ profund ne conduce să facem acest lucru, în timp ce Duhul lui Dumnezeu lucrează convingerea asupra lor. În general, locul potrivit pentru a ne ruga pentru familiile noastre este la

11:33 altarul familial. Când cei care constituie subiectele rugăciunilor noastre sunt plecaţi, cămăruţa este locul cel mai potrivit de a-L ruga pe Dumnezeu pentru ei. Când suntem în casa lui Dumnezeu, trebuie să ne rugăm pentru o binecuvântare potrivită pentru acel moment şi trebuie să ne aşteptăm ca Dumnezeu să asculte şi să răspundă la rugăciuni. Acest fel de întâlniri vor fi interesante şi pline de viaţă.

11:34 Am văzut că toţi trebuie să cânte şi cu spiritul, şi cu mintea. Lui Dumnezeu nu-i place dezacordul şi nici când nu se înţeleg cuvintele. Lui îi place întotdeauna ce este corect, nu incorect. Şi cu cât poporul lui Dumnezeu cântă mai corect, mai armonios, cu atât I se aduce Lui mai multă slavă, biserica este avantajată, iar necredincioşii sunt afectaţi în mod favorabil.

11:35 Mi-a fost arătată ordinea, ordinea desăvârşită din ceruri, şi am fost încântată să ascult muzica înălţătoare de acolo. După ce am ieşit din viziune, felul în care se cântă aici mi s-a părut foarte aspru şi discordant. Am văzut grupuri de îngeri care stăteau în careu, fiecare având o harpă de aur. La capătul harpei era un instrument cu care se dădeau sau se schimbau tonurile. Degetele lor nu se năpusteau asupra corzilor cu nepăsare, ci ei atingeau anumite corzi pentru a produce anumite sunete. Era un înger care conducea întotdeauna, care atingea cel dintâi harpa şi dădea tonul, apoi toţi se uneau în muzica aceea amplă, desăvârşită, a cerului. Aceasta nu poate fi descrisă. Este melodioasă, cerească, divină, în timp ce fiecare chip străluceşte de lumina lui Isus, o slavă de nedescris.

11:36 Estul şi vestul

11:37 Stimaţi fraţi, Domnul mi-a arătat în viziune câteva lucruri în legătură cu estul şi vestul şi eu simt că este datoria mea să vi le prezint. Am văzut că Dumnezeu a deschis calea pentru răspândirea adevărului prezent în vest. Este nevoie de mult mai multă putere pentru a-i mişca pe oamenii din est decât pe cei din

11:38 vest, şi în prezent, doar puţin se poate realiza în est. În momentul de faţă, trebuie făcute eforturi speciale şi urmările vor fi bune.

11:39 Oamenii din est au ascultat proclamarea celei de-a doua veniri a Domnului Hristos şi au văzut în mare măsură desfăşurarea puterii lui Dumnezeu, dar s-au întors înapoi într-o stare de indiferenţă şi siguranţă, fiind aproape imposibil de ajuns la ei în prezent. După ce au fost făcute eforturi ieşite din comun în est, folosindu-se cele mai bune unelte, s-a putut realiza foarte puţin.

11:40 Am văzut că la inima oamenilor din vest se poate ajunge mult mai uşor decât la cei din est. Ei nu au avut lumina adevărului şi nu au respins-o, iar inimile lor sunt mult mai duioase şi mai sensibile faţă de adevăr şi Duhul lui Dumnezeu. Inimile multora din vest sunt deja pregătite pentru a primi cu nerăbdare adevărul; şi în timp ce slujitorii lui Dumnezeu merg să lucreze pentru salvarea de suflete preţioase, ei au multe cuvinte de încurajare a acestora, în dificila lor lucrare. Oamenii sunt doritori să asculte şi mulţi îmbrăţişează adevărul, iar darul pe care Dumnezeu l-a dat slujitorilor Săi iese la iveală şi ei sunt întăriţi. Ei văd că eforturile lor sunt încununate de succes. Am văzut că s-a realizat de zece ori mai mult în vest decât în est, cu acelaşi efort, şi că este deschisă calea pentru un succes şi mai mare. Am văzut că se poate face mult în prezent în Wisconsin şi încă şi mai mult în Illinois şi că trebuie făcute eforturi pentru răspândirea adevărului în Minnesota şi Iowa. Acolo va avea efect în multe inimi. Mi-a fost desfăşurat un mare, foarte mare câmp de lucru în viziune, câmp în care încă nu s-a pătruns; însă nu există suficient ajutor şi sacrificiu de sine pentru a completa măcar pe jumătate locurile unde oamenii sunt cu toţii gata să asculte adevărul şi mulţi dintre ei să-l primească.

11:41 Acum trebuie mers în câmpuri noi de lucru, cu totul noi; mulţi va trebui să facă acest lucru luptându-se să-şi achite singuri toate cheltuielile. Am văzut că aici este o bună ocazie pentru ispravnicii lui Dumnezeu de a-şi face partea lor şi de a-i sprijini pe aceia care duc adevărul

11:42 în aceste locuri. Ar trebui să fie un mare privilegiu pentru aceşti ispravnici să-I dea lui Dumnezeu ceea ce-I aparţine. Făcând astfel, ei se vor descărca de o datorie prevăzută în Scriptură şi se vor uşura de o parte din comoara lor pământească, ce este acum o povară pentru cei care au din belşug. Totodată, ei vor adăuga la comoara lor din cer.

11:43 Am văzut că acel cort din est nu trebuie dus mereu, mereu în acelaşi loc. Dacă este nevoie, cei care însoţesc cortul trebuie să pornească la luptă pe cheltuiala lor. Ei trebuie să aşeze cortul acolo unde adevărul nu a mai fost prezentat, şi când acesta este astfel aşezat, vor fi şi lucrători. Am văzut că se făcuse o greşeală mergându-se mereu în acelaşi loc, an după an, şi aproape cu aceleaşi daruri. Dacă este posibil, trebuie obţinute cele mai potrivite daruri. Ar fi mai bine şi s-ar realiza mai mult dacă ar fi mai puţine adunări în corturi şi o oştire mai puternică sau un grup cu diferite daruri pentru lucrare. Atunci ar trebui să se zăbovească mai mult în locul în care a fost trezit interesul. A fost prea mare grabă în demontarea cortului. Unii încep să fie impresionaţi în mod favorabil şi este nevoie de eforturi stăruitoare, până ce minţile lor înţeleg adevărul şi ei înşişi trec de partea adevărului. În multe locuri unde a fost aşezat cortul, pastorii stau până ce prejudecăţile încep să dispară, şi atunci mulţi ascultă cu mintea liberă de lucruri preconcepute; însă chiar în acel moment cortul este desfăcut şi trimis în alt loc. Acest lucru se repetă, se cheltuie timp şi mijloace, iar slujitorii lui Dumnezeu nu pot vedea decât puţine rezultate în timpul lucrării în cort. Doar câţiva ajung la cunoaşterea adevărului, iar slujitorii lui Dumnezeu, văzând doar puţine roade care să-i încurajeze, să-i facă optimişti şi să scoată la iveală darurile pe care le au, pierd în loc de a câştiga în putere, spiritualitate şi tărie.

11:44 Am văzut că, în vest, trebuie făcute eforturi deosebite cu corturile, pentru că îngerii lui Dumnezeu pregătesc acolo minţile oamenilor pentru

11:45 primirea adevărului. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu i-a îndemnat pe unii din est să se mute în vest. Cu darurile lor pot realiza mai mult în vest decât în est. Povara lucrării se află acum în vest şi este de cea mai mare importanţă ca slujitorii lui Dumnezeu să se mute acolo unde s-a deschis acest câmp în mod providenţial.

11:46 Am văzut că, în momentul în care solia va creşte mult în putere, atunci providenţa lui Dumnezeu va deschide şi va pregăti calea în est, pentru a se realiza mai mult decât acum. Atunci Dumnezeu îi va trimite cu putere pe servii Săi în locuri unde acum se poate face foarte puţin sau deloc, iar unii care acum sunt indiferenţi vor fi treziţi şi vor lua poziţie de partea adevărului(Restul din acest articol este dintr-o viziune dată la Round Grove, Illinois, la 9 decembrie 1856. ).

11:47 Am văzut că Dumnezeu i-a avertizat pe cei care s-au mutat din est în vest. El le-a arătat care le este datoria, că scopul lor nu este să se îmbogăţească, ci să facă bine semenilor, să-şi trăiască credinţa şi să le spună celor din jur că această lume nu este casa lor.

11:48 Avertizarea a fost suficientă, dacă i s-a acordat atenţie; însă mulţi nu au luat în seamă ce le arătase Dumnezeu. Ei s-au repezit înainte, până ce s-au îmbătat de spiritul lumii. "Priveşte înapoi", a spus îngerul, "şi cântăreşte tot ce a arătat Dumnezeu cu privire la cei ce se mută din est în vest". Aţi făcut voi astfel? Am văzut că aţi procedat cu totul împotriva învăţăturilor lui Dumnezeu, că aţi cumpărat din plin şi, în loc ca faptele voastre să spună celor din jur că sunteţi în căutarea unei patrii mai bune, ei pot vedea şi afirma din plin că ţara şi comoara voastră sunt aici. Faptele au negat credinţa.

11:49 Şi aceasta nu este totul. Dragostea care ar trebui să existe între fraţi lasă de dorit. "Sunt eu păzitorul fratelui meu?"- această poziţie a fost evidentă; în inimile fraţilor există un spirit egoist, lacom. În loc să aibă în vedere foloasele fraţilor şi să le pese de ei, s-a dat pe faţă un spirit egoist, preocupat de afaceri, spirit pe care Dumnezeu îl dispreţuieşte. Cei cu

11:50 pretenţii atât de mari, care spun că fac parte din poporul deosebit al lui Dumnezeu, mărturisind că sunt plini de râvnă pentru fapte bune, ar trebui să fie nobili şi generoşi şi să aibă întotdeauna o comportare care să fie în folosul fraţilor lor, şi nu în folosul lor propriu. Ei ar trebui să le ofere fraţilor lor cele mai bune şanse. Generozitatea dă naştere la generozitate, egoismul dă naştere la egoism.

11:51 Am văzut că spiritul care a predominat vara trecută a fost acela de a strânge cât mai mult posibil în această lume. Poruncile lui Dumnezeu nu au fost ţinute. Cu mintea noi slujim Legii lui Dumnezeu, însă minţile multora au slujit lumii. Şi, în timp ce minţile lor au fost cu totul ocupate cu lucruri de pe pământ şi pentru a-şi sluji lor înşişi, ei nu pot sluji Legii lui Dumnezeu. Sabatul nu a fost ţinut. Mulţi şi-au continuat lucrul din cele şase zile în cea de a şaptea. Adesea s-a luat o oră, sau chiar mai mult, fie de la începutul, fie de la încheierea Sabatului.

11:52 Unii păzitori ai Sabatului care propovăduiseră lumii că ei aşteaptă venirea lui Isus, şi că ei cred că noi deţinem ultima solie a harului, dau frâu liber simţămintelor lor naturale şi fac schimburi, negoţ şi sunt cunoscuţi printre necredincioşi pentru isteţimea lor în negustorie, pentru necinstea lor şi pentru că întotdeauna, într-o tocmeală, ei obţin partea cea mai bună. Unii ca aceştia ar fi bine să piardă puţin şi să exercite o influenţă mai bună în lume şi între fraţi şi să arate că această lume nu este dumnezeul lor.

11:53 Am văzut că fraţii trebuie să se intereseze unii de alţii. În special aceia care se bucură de binecuvântarea sănătăţii ar trebui să privească cu grijă şi atenţie la aceia care nu sunt sănătoşi. Ar trebui să le fie de folos. Ei ar trebui să-şi aducă aminte de lecţia pe care le-a dat-o Isus în pilda samariteanului milos.

11:54 Domnul Isus a spus: "Iubiţi-vă unii pe alţii aşa cum v-am iubit Eu". Cât de mult? Nu se poate spune cât de mult ne-a iubit El. A părăsit slava pe care o avea la Tatăl înainte de întemeierea lumii. "El a fost străpuns

11:55 pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi." El a suportat cu răbdare batjocura şi dispreţul. Priviţi agonia Lui în grădină, când S-a rugat să fie îndepărtat paharul de la El! Priviţi la suferinţele Lui de pe Calvar! Toate acestea, pentru omul cel vinovat, pierdut. Şi Isus spune: "Iubiţi-vă unii pe alţii cum v-am iubit Eu." Cât de mult? Suficient ca să vă daţi viaţa pentru fratele vostru. Însă s-a ajuns oare până acolo, încât eul să fie satisfăcut şi Cuvântul lui Dumnezeu neglijat? Lumea este dumnezeul lor. Ei slujesc lumii, o iubesc, iar dragostea lui Dumnezeu s-a depărtat de la ei. Dacă iubiţi lumea, dragostea Tatălui nu este în voi.

11:56 Cuvântul lui Dumnezeu a fost neglijat. Asupra acestor pericole este atrasă atenţia poporului lui Dumnezeu prin avertizările care se dau. Însă ei au atâtea griji şi preocupări, încât de-abia au timp să se roage. A fost mai degrabă o formă goală, fără putere. Domnul Isus S-a rugat şi, o, cât de serioase erau rugăciunile Lui! Şi El era Fiul iubit al lui Dumnezeu!

11:57 Dacă Domnul Isus a dat dovadă de atâta stăruinţă, energie şi S-a luptat pe viaţă şi pe moarte în rugăciune, cu cât mai multă nevoie au cei care au fost chemaţi de El pentru a fi moştenitori ai mântuirii să fie dependenţi de Dumnezeu pentru toată puterea lor, să se agaţe de El în luptă şi să spună: "Nu te las să pleci până nu mă vei binecuvânta". Însă am văzut că inimile oamenilor au fost supraîmpovărate de grijile acestei vieţi şi că L-am neglijat pe Dumnezeu şi Cuvântul Său.

11:58 Am văzut că este mai uşor să treacă o cămilă prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăţie. "Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina şi unde le sapă şi le fură hoţii; ci strângeţi-vă comori în ceruri, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră acolo va fi şi inima voastră" (Mat.6,19-21).

11:59 Am văzut că, atunci când este prezentat adevărul, acest lucru trebuie făcut în puterea Duhului. Aduceţi pe oameni în punctul în care să ia o decizie. Arătaţi-le importanţa adevărului - aceasta poate însemna viaţă sau moarte. Cu zel înfocat, scoateţi sufletele din foc. Însă, vai, ce influenţă distrugătoare au avut oamenii care pretind că-L aşteaptă pe Domnul lor şi în acelaşi timp posedă pământuri întinse şi ademenitoare! Fermele au predicat mai cu putere, da, mai cu putere decât cuvintele lor, că această lume este ţara lor. Ziua hotărârilor este amânată. Pacea şi liniştea domnesc. O, ce influenţă ucigătoare, distrugătoare! Dumnezeu urăşte această alipire de lume. "Despărţiţi-vă de ei, despărţiţi-vă de ei"- au fost cuvintele îngerului.

11:60 Mi-a fost arătat că toţi ar trebui să aibă ca unică ţintă slava lui Dumnezeu. Cei care au bogăţii s-au scuzat prea mult pe seama soţiilor şi a copiilor. Însă eu am văzut că nu ne putem juca cu Dumnezeu. Când vorbeşte, El trebuie să fie ascultat. Dacă soţia sau copiii stau în cale şi trag înapoi, ei ar trebui să spună aşa cum i-a spus Isus lui Petru: "Înapoia mea, Satano". De ce mă ispitiţi voi să reţin de la Dumnezeu ceea ce-i aparţine Lui de drept şi să-mi ruinez sufletul? Să aveţi ca singură ţintă slava lui Dumnezeu.

11:61 Am văzut că mulţi ar trebui să înveţe ce înseamnă să fii creştin: că nu este vorba doar de un nume, ci înseamnă să ai gândul care era în Hristos şi să te supui voinţei lui Dumnezeu în toate lucrurile. În special cei tineri, care nu ştiu ce înseamnă lipsurile şi greutăţile şi care au o voinţă puternică, ce nu se apleacă în faţa voinţei lui Dumnezeu, au o mare lucrare de făcut. Ei merg pe o cale foarte netedă, ţin cont doar de voinţa lor şi nu se pot stăpâni. Ei nu au voia lui Dumnezeu în faţa lor. Ei nu cercetează cum ar putea să-I aducă mai multă slavă lui Dumnezeu, sau să contribuie la înaintarea cauzei Sale, sau să facă bine altora. Însă eul este la mijloc şi sunt preocupaţi să-l satisfacă. O astfel de religie nu valorează nici cât un fir de pai. Cei care o au vor fi puşi în cumpănă şi găsiţi necorespunzători.

11:62 Creştinului adevărat îi place să aştepte şi să urmărească învăţăturile lui Dumnezeu şi călăuzirea Duhului Său. Însă, pentru

11:63 mulţi, religia este doar o formă. Lipseşte evlavia dătătoare de viaţă. Mulţi îndrăznesc să spună: Voi face asta sau aceea sau nu voi face asta; ei gândesc puţin sau se tem că Îl supără pe Dumnezeu. Am văzut că cei descrişi în acest fel nu pot intra în ceruri aşa cum sunt. Ei se pot amăgi pe ei înşişi că sunt mântuiţi, însă Dumnezeu nu Îşi găseşte plăcere în ei. Rugăciunile lor sunt o ofensă la adresa Lui.

11:64 Domnul Hristos îi cheamă acum: "Fiţi plini de râvnă şi pocăiţi-vă". El îi îndeamnă cu bunătate şi credincioşie să cumpere aur, haine albe şi alifie pentru ochi. Ei pot alege ori să fie plini de râvnă şi să aibă parte din belşug de mântuire, ori să fie vărsaţi din gura Domnului, ca fiind dezgustători, şi să fie îndepărtaţi de la El. Dumnezeu nu ne poate duce la nesfârşit. El este plin de milă şi îndurare, însă se ajunge la momentul când Duhul Său este întristat pentru ultima oară. Glasul dulce al îndurării nu va mai fi auzit. Ultimele sunete preţioase se vor stinge încet şi cei descrişi vor fi lăsaţi în voia propriilor lor căi, pentru a face faptele pe care le doresc.

11:65 Am văzut că cei care susţin că aşteaptă venirea Domnului nu trebuie să fie închişi, zgârciţi. Unii dintre cei care au fost chemaţi să rostească adevărul şi să vegheze asupra sufletelor pentru care vor da socoteală au irosit mult timp preţios pentru a economisi atât de puţin, când, de fapt, timpul lor valora mult mai mult decât ceea ce au câştigat. Acest lucru nu Îi place lui Dumnezeu. Este drept că trebuie practicată economia, însă mulţi au exagerat, ajungând până la mârşăvii, neavând altă ţintă decât să adauge la bogăţiile lor, pe care curând le vor mânca trupul precum focul, în afară de cazul că vor face ca ispravnicul credincios, care şi-a pus bunurile la dispoziţia Domnului.

Printable Mode

Seek to any passage:


Book:
Chapter:
Paragraph:

Search the text:


Search in:
Terms:
Case insensitive:


Special note for ANDROID SmartPhones
I recommend to download PhoneMe emulator for Android from here. Especially I recommend phoneME Advanced - Foundation Profile + MIDP High Resolution b168 rev20547 from here, or from here.

Then you have to build your application, to transfer the .jar and .jad files on your mobile phone and run using this nice emulator.

1. Install a Zip Utility from Android Market.

2. Install a File Manager from Android Market.

3. Download and install PhoneMe, as mentioned above.

4. Build your application by using Download Multilingual Service or Dynamic Download (zip).

5. Copy the zip file into your Android Phone and unzip the content in a folder, and then write down the path to the unzipped files and the name of the .jad file.

6. Launch PhoneMe from your smartphone.

7. Inside PhoneMe, write to the main window the path and the name to the .jad file, above mentioned. Will look something like: file:///mnt/sd/download/BiblePhone.jad and then press enter.

8. The application will be installed, and next a hyperlink will be available below the above mentioned textbox. On this way you can install as many of MIDP application you like on your Android Phone.


How to install the application in Java Mobile enabled phones

It is possible now to have the Holy Scriptures on your mobile phone and to read it wherever you are due to the Mobile Information Device Profile (MIDP) technology in 1.0 and 2.0 versions, developed for Java applications.

A good advice is to try in the beginning the MIDP 1.0 / 128 Kbytes version, and progressively to advance to MIDP 2.0 and larger volumes (512 Kbytes or more).

The application is available for MIDP 2.0, MIDP 1.0. You have only to select one table on the field MIDP2.0 or MIDP1.0, according to the desired Bible version. Then, you shall make a click on the JAR (Java Archive) file in order to obtain the software to be installed on your mobile phone.

I recommend you to start with STARTER(MIDP1.0old) edition, then to continue with INTERMEDIATE(MIDP1.0), and in the end, if the mobile phone supports this thing, to try to install the ADVANCED (MIDP2.0) edition. Also, start with 128 kbytes volumes, continue with 512 kbytes, and at the end try the version in one file.

There are cases where the mobile phone requires so called JAD (Java Descriptor) files. These JAD files has to be uploaded, on this case, together with the desired JAR files(s).

There are different methods to download the applications in your mobile phone as follows:
1. Directly from Internet by using a WAP or GPRS connection
2. By using the infrared port of the mobile phone
3. By wireless Bluetooth access to the mobile phone
4. By cable link between PC ad mobile phone
5. If none from the above cases are valid

Next, we shall examine each case in order to have a successfully installation of the software.


1. Directly from Internet by using a WAP or GPRS connection
 

If your have Internet access on your mobile phone (e.g. WAP or GPRS), it is enough to access https://biblephone.intercer.net/wap/  from the browser of the mobile phone, and to access the desired Bible version, and then to make an option about MIDP1.0 or MIDP2.0, and finally to select the desired module (e.g. one or more). After the last selection, the desired version will be downloaded on your mobile phone.

Many phones have only this option for installing JAVA appplications.

2. By using the infrared port of the mobile phone

Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones.

If you don't have access to Internet directly from your mobile phone, then you shall have to pass to this step requiring to have infrared ports on your mobile phone and on the computer.
a. On this case, you will download the application by using the computer from the Internet (i.e. JAR files).
b. Once the application is downloaded (preferable on the desktop) you will have to activate the infrared port on the mobile phone and align it with the infrared port of the computer (preferable laptop).

c. Then a window will appear asking what file you want to send to the mobile phone. Next, you will select the downloaded JAR file, and after OK, the mobile phone will ask you if you want to load that file. You say YES and the application will be downloaded on your mobile phone.
d. Probably, you will be asked by the mobile phone where you want to save it (e.g. on the games or applications directories). After you made this selection, the file will be ready to be loaded for run.
The displaying preference can be set inside the application in order to have larger fonts, full screen display etc.

3. By wireless Bluetooth access to the mobile phone

Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones.
This situation is similar with the infrared case. You have only to activate Bluetooth access on your mobile phone (check if exists) and on the computer (check if exists).

4. By cable link between PC ad mobile phone
Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones.
On this case the steps are as follows:

a. On this case, you will download the application by using the computer from the Internet (i.e. JAR files).
b. Once the application is downloaded (preferable on the desktop) you will have to set up the wired connection between the mobile phone and the computer. Next, you will start the synchronization / data transfer application and download the JAR file in your mobile phone. Surely, you will have to consult the CD of your mobile phone.
c. By this application you shall transfer into your mobile phone the JAR file in the games or applications directories. Next, you will have to select for run the JAR desired file.

5. If none from the above cases are valid
On this unhappy case, I recommend you to find a friend with a laptop having infrared / Bluetooth capabilities, or to buy a data link cable, or to change your current model of mobile phone.
Unfortunately, some models of mobile phones require only WAP/GPRS in order to download and run Java applications.


Sometimes there is a need for a special uploader software for specific mobile phones. Therefore check the documentation of them and also the page for specific models.

Why so many versions? Simple, because not all the mobile phones support the Bible in one file with MIDP 2.0 (the most advanced for the time being).

Multilingual Online Ebooks

It is possible now to have the inspirational ebooks on your browser and to read it allowing you to make comparisons between different translations or versions for a specific language. This occasion is unique, and you have only to browse to the desired author and book.


Select another version:Source: Text from read this link, compiled by biblephone2008@gmail.com

free counters

Locations of visitors to this page


If you have any questions, remarks, suggestions, please contact me here. May God bless you in studying the Holy Scriptures.Sitemap: Please select the BiblePhone modules in your language: