Electronic Bibles / Swahili / Swahili Union Bible / Web / Mathayo

Mathayo 5:37

5:37 Bali maneno yenu yawe Ndiyo, ndiyo; Siyo, siyo; kwa kuwa yazidiyo hayo yatoka kwa yule mwovu.